30 bài tập Hô hấp tế bào mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Thế nào là hô hấp

 • A Là quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ chất đơn giản
 • B Là một mặt của quá trình trao đổi chất
 • C Là quá trình chuyển hóa năng lượng trong tế bào
 • D Cả A,B,C đều đúng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng rất quan trọng trong tế bào.

Chọn C.

Ý A sai vì hô hấp là quá trình phân giải cacbohidrat

Ý B sai vì 2 mặt của quá trình trao đổi chất là đồng hóa và dị hóa , hô hấp chỉ là 1 quá trình trong mặt dị hóa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Trong quá trình phân giải glucose, giai đoạn nào tạo ra hầu hết các phân tử ATP ?

 • A Đường phân
 • B Chuỗi truyền electron hô hấp
 • C Chu trình Crep
 • D Lên men lactic

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn tạo ra hầu hết các phân tử ATP là chuỗi truyền electron hô hấp. ( tạo 34ATP)

Chu trình Crep , đường phân tạo ra 2 ATP, lên men lactic tạo ra 2 ATP

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Hô hấp tế bào được chia làm ….. mỗi giai đoạn đều tạo ra ATP nhưng giải phóng nhiều nhất là ….

 • A 3 giai đoạn/ chu trình Crep
 • B 2 giai đoạn/ chuỗi truyền electron
 • C 3 giai đoạn/ chuỗi truyền electron
 • D 2 giai đoạn/ chu trình Crep

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hô hấp tế bào được chia làm 3 giai đoạn mỗi giai đoạn đều tạo ra ATP nhưng giải phóng nhiều nhất là chuỗi truyền electron

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Sản phẩm của đường phân là

 • A Acety CoA
 • B CO2 và H2O
 • C Axit pyruvic
 • D 34ATP

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của quá trình đường phan là axit pyruvic, NADH và 2ATP.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tế bào không phân giải CO2 vì

 • A CO2 có quá ít nguyên tử
 • B Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã giải phóng CO2
 • C Liên kết đôi của nó quá bền vững
 • D Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tế bào không phân giải CO2 Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã giải phóng CO2

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

 • A Đó là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào
 • B Đó là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O và giải phóng năng lượng ATP
 • C Hô hấp tế bào có bản chất là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử
 • D Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là D.

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra trong tế bào chất và ti thể

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:

 • A Oxi, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)
 • B Nước, đường và năng lượng (ATP + nhiệt)
 • C Nước, khí cacbonic và đường
 • D Khí cacbonic, nước và năng lượng (ATP + nhiệt)

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của quá trình hô hấp là khí CO2; H2O và năng lượng (ATP + nhiệt)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là

 • A ATP    
 • B NADH           
 • C ADP 
 • D FADH2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Năng lượng được tạo ra từ quá trình hô hấp dưới dạng ATP.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Chất nào sau đây không được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào?

 • A glucozo        
 • B  fructozo 
 • C xenlulozo
 • D galalactozo

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chất không được phân giải trong quá trình hô hấp là xenlulozo

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

 • A Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH
 • B Glucozo → CO2 + ATP + NADH
 • C Glucozo → nước + năng lượng
 • D Glucozo → CO2 + nước

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Quá trình đường phân là quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic

Quá trình này có thể tóm tắt thành sơ đồ sau:

Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Năng lượng mà tế bào thu được khi kết thúc giai đoạn đường phân một phân tử glucozo là

 • A 2ADP
 • B 1ADP 
 • C 2ATP
 • D 1ATP

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Kết thúc quá trình đường phân một phân tử glucose thu được 2ATP.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Quá trình đường phân xảy ra ở

 • A Trên màng của tế bào
 • B Trong tế bào chất (bào tương)
 • C Trong tất cả các bào quan khác nhau
 • D Trong nhân của tế bào

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Qúa trình đường phân xảy ra ở trong tế bào chất.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl – CoA và được phân giải tiếp ở

 • A màng ngoài của ti thể 
 • B trong chất nền của ti thể
 • C  trong bộ máy Gôngi
 • D trong các riboxom

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sau khi được tạo thành 2 phân tử axit pyruvic được chuyển vào chất nền ti thể, ở đó chúng được biến đổi thành axetyl – CoA

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Chất hữu cơ trực tiếp đi vào chu trình Crep là

 • A axit lactic 
 • B axetyl – CoA
 • C axit axetic
 • D glucozo

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Chất hữu cơ đi vào chu trình Crep là axetyl – CoA.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Qua chu trình Crep, mỗi phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2

 • A  4 phân tử
 • B 1 phân tử
 • C 3 phân tử 
 • D 2 phân tử

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Mỗi phân tử axetyl – CoA được oxi hóa hoàn toàn tạo ra 2 phân tử CO2

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là

 • A (1) → (2) → (3) → (4) 
 • B  (1) → (3) → (2) → (4)
 • C (1) → (4) → (3) → (2) 
 • D (1) → (4) → (2) → (3)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trật tự đúng là: (1) → (4) → (3) → (2)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Nước được tạo ra ở giai đoạn nào?

 • A Đường phân
 • B Chuỗi chuyền electron hô hấp
 • C Chu trình Crep
 • D Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước được tạo ra từ chuỗi truyền electron hô hấp,.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Giai đoạn nào không sinh ra ATP ?

 • A Đường phân
 • B Chuỗi chuyền electron hô hấp
 • C Chu trình Crep
 • D Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn trung gian gian giữa đường phân và chu trình Crep ( chuyển từ axit pyruvic thành axetyl – coA) không tạo ra năng lượng.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm

 • A Thu được nhiều năng lượng hơn
 • B Tránh lãng phí năng lượng
 • C  Tránh đốt cháy tế bào
 • D Thu được nhiều CO2 hơn

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

ATP không được giải phóng ồ ạt mà từ từ qua các giai đoạn nhằm tránh đốt cháy tế bào.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Giai đoạn nào diễn ra ở màng trong ti thể?

 • A Đường phân
 • B Chuỗi chuyền electron hô hấp
 • C Chu trình Crep
 • D Giai đoạn trung gian giữa đường phân và chu trình Crep

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Chuỗi chuyền electron hô hấp xảy ra ở màng trong ti thể.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Đường phân là quá trình

 • A Biến đổi phân tử glucose
 • B Biến đổi cacbohidrat trong tế bào chất
 • C  Biến đổi các đường đa thành đường đơn
 • D Biến đổi các đường đơn thành đường đa

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đường phân là quá trình biến đổi phân tử glucose thành axit pyruvic

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Chức năng của hô hấp tế bào là

 • A Khử CO2
 • B Lấy CO2 từ khí quyển
 • C  Lấy năng lượng chưa sử dụng từ glucose
 • D Tổng hợp các đại phân tử đơn phân

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hô hấp có chức năng phân giải chất hữu cơ thành năng lượng để cung cấp cho hoạt động sống.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở:

 • A Lục lạp 
 • B Ti thể
 • C Không bào
 • D Riboxom

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở ti thể.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Chức năng chủ yếu của quá trình hô hấp tế bào là

 • A Phân giải các chất độc hại
 • B Tổng hợp các chất hữu cơ
 • C Tạo ra năng lượng ATP cho tế bào
 • D Dự trữ năng lượng cho tế bào

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

- Quá trình hô hấp là quá trình chuyển đổi năng lượng quan trong trong cơ thể.

- Trong quá trình này, năng lượng được tích chữ trong liên kết hóa học của các chất hữu cơ được giải phóng và chuyển thành năng lượng ATP

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng ATP được tạo ra chủ yếu ở giai đoạn

 • A Đường phân
 • B Chu trình Crep
 • C Chuỗi truyền electron hô hấp
 • D  Bằng nhau ở cả 3 giai đoạn

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

+ Quá trình hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: Đường phân tạo ra 2 ATP, chu trình Crep tạo ra 2 ATP, chuỗi truyền electron tạo ra 34 ATP.

 Chuỗi truyền electron là giai đoạn tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là :

 • A chu trình Crep.
 • B đường phân.
 • C trung gian.  
 • D chuỗi truyền electron hô hấp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Chuỗi truyền electron hô hấp tạo ra nhiều ATP nhất

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Quá trình đường phân xảy ra ở

 • A nhân tế bào
 • B  lớp màng kép của ti thể.
 • C bào tương. 
 • D chất nền của ti thể.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Qúa trình đường phân xảy ra ở tế bào chất (bào tương)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Một phân tử glucozo bị oxi hóa hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucozo ở

 • A  trong O2.  
 • B  trong NADH và FADH2.
 • C mất dưới dạng nhiệt.     
 • D trong FAD+ và NAD+.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phần lớn năng lượng được giải phóng trong chuỗi chuyền electron, năng lượng này nằm trong phân tử NADH và FADH2

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm

 • A 1 ATP; 2 NADH
 • B 2 ATP; 2 NADH
 • C 3 ATP; 2 NADH
 • D 2 ATP; 1 NADH.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm 2 ATP; 2 NADH

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cho các nhận định sau:

(1) Hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu trong lục lạp.

(2) Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron hô hấp.

(3) Kết thúc quá trình đường phân, tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP.

(4) Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

Số nhận định không đúng là

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu sai là

(1) sai vì: hô hấp tế bào xảy ra trong ty thể

(4) sai vì: tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào hoạt tính của enzyme xúc tác các phản ứng

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Hô hấp tế bào

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài