30 bài tập Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

 • A Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
 • B Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng
 • C Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội
 • D Bị các nước đế quốc thôn tính

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 48)

Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đoi xảy ra ở nhiều nơi,..Quân đội liên tiếp thua trận . Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng  lan rộng khắp cả nước.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Sau cách mạng thảng Hai 1917 các Xô viết được thành lập, các Xô viết đại biểu cho ai?

 • A Công nhân, binh lính
 • B Công nhân, nông dân, binh lính
 • C Công nhân, nông dân
 • D Nông dân, binh lính

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 50)

Sau cách mang tháng Hai thắng lợi, có hai chinh quyền song song tồn tại, trong đó, chính quyền Xô viết là đai biểu của công nhân, nông dân và binh lĩnh.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Sau khi Cách mạng dân chủ tháng Hai giành thắng lợi, ở Nga xuất hiện tình thế hai chính quyền song song cùng tồn tại đó là

 • A Chính quyền phong kiến và tư sản
 • B Chính phủ tư sản và công nhân
 • C Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
 • D Chính quyền công nhân và nông dân

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 50)

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Luận cương tháng tư của Lê-nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng … sang cách mạng … 

 • A Dân chủ tư sản – dân chủ tư sản kiểu mới
 • B Dân chủ tư sản – xã hội chủ nghĩa
 • C Dân chủ tư sản – tư sản dân quyền
 • D Dân chủ tư sản – dân tộc dân chủ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 50)

Trước tình thế đấ nước có hai chính quyền song song tồn tại, tháng 4-1917, luận cương của Lê-nin đã được đọc trước Trung ương đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

-         Cách mạng dân chủ tư sản: Do giai cấp tư sản lãnh đạo, quần chúng nhân dân là lực lượng quan trọng nhằm đánh đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời , giành dân chủ. Sau khi cách mạng thành công, giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.Trong cách mạng dân chủ tư sản, đông đảo quần chúng nhân dân (Công nhân, nông dân) đưa ra những yêu sách về kinh tế, chính trị của mình , gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cách mạng tư sản; một số yêu cầu vượt khỏi giới hạn và giai cấp tư sản đặt ra cho mình.

-         Cách mạng xã hội chủ nghĩa

+ Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản - nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

+ Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm cả hai thời kỳ: cách mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản và tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình dể cải tạo xã hội cũ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng…, xây dựng xã hội mới về mọi mặt nhằm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Để rút khỏi chiến tranh, Hòa ước Bơ- rét-li-tốp (3-1918) Nga kí với nước nào?

 • A Nga kí với Anh
 • B Nga kí với Đức
 • C Nga kí với Pháp
 • D Nga kí với Mĩ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bônsêvích, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mang xã hội chủ nghĩa – được gọi là cách mạng tháng Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xo Viết ra đời , thông qua Sắc lênh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi hòa bình này không được các nước trong phe Hiệp ước hưởng ứng vì Anh, Pháp, Mĩ muốn kết thúc trên chiến thắng. Trước tình hình đó, để bảo vệ chính quyền non trẻ, nhà nước Xô Viết buộc phải kí riêng với Đức Hòa ước Bre Litốp (3-3-1918), nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nêu tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng tháng Mười? 

Lời giải chi tiết:

-          Về chính trị: Đầu thế kỉ XX, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.

-          Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

-          Về xã hội:

+ Đời sống nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là?

 • A Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • B Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản
 • C Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản
 • D Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 50)

Lời giải chi tiết:

Trước tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lĩnh. Hai chính quyền đại diện cho hai lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được. Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

 • A Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
 • B Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng
 • C Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội
 • D Bị các nước đế quốc thôn tính

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 48)

Lời giải chi tiết:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đoi xảy ra ở nhiều nơi,..Quân đội liên tiếp thua trận . Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng  lan rộng khắp cả nước.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Sự kiện mở đầu cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2/1917.
 • B cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25/10/1917.
 • C cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mat-xcơ-va.
 • D cuộc nổi dậy của nông dân ỏ các vùng ngoại ô Mat-xcơ-va

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A Nền chuyên chính của giai cấp vô sản
 • B Chính phủ lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
 • C Chính quyền của giai cấp tư sản
 • D Nền quân chủ của quí tộc phong kiến

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã

 • A lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.
 • B đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.
 • C giải phóng người lao động khỏi mọi sự áp bức.
 • D lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 49, 50

 

Lời giải chi tiết:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

- Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân  ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

-  Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

-  Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

-  Kết quả:

+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)

+ Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

+ Nga trở thành nước Cộng Hoà

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ai là vị lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

 

 • A Xtalin
 • B Ănghen.
 • C Lênin.    
 • D Các Mác

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 50.

Lời giải chi tiết:

Ngày 7-10 (20-10), Lê –nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sau cách mạng thảng Hai 1917 các Xô viết được thành lập  đại biểu cho những giai cấp và tầng lớp nào?

 • A Công nhân, binh lính.
 • B Công nhân, nông dân, binh lính.
 • C Công nhân, nông dân
 • D Nông dân, binh lính.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 50.

Lời giải chi tiết:

Sau cách mang tháng Hai thắng lợi, có hai chinh quyền song song tồn tại, trong đó, chính quyền Xô viết là đai biểu của công nhân, nông dân và binh lĩnh.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Tại Xô Viết toàn Nga, sắc lệnh nào được thông qua?

 • A Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.
 • B  Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 • C Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh bánh mì.
 • D Sắc lênh hòa bình, Sắc lệnh bánh mì và Sắc lệnh ruộng đất.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 51.

Lời giải chi tiết:

Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô viết đã được thông qua: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là

 • A mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga
 • B ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.
 • C  nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.
 • D nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 50.

Lời giải chi tiết:

Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Ý nào không phản ánh ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười Nga?

 • A Nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga được giải phóng
 • B Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc.
 • C Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới. 
 • D Làm thay đổi căn bản cục diện thế giới.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 52, Suy luận, loại trừ

Lời giải chi tiết:

Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA:

-Đối với nước Nga: Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến và tư sản Nga, giải phóng công nhân và nhân dân lao động, đưa công nhân và nhân dân lao động lê nắm chính quyền, xây dựng chế độ XHCN.

- Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng thế giới trong đó có cách mạng Việt Nam.

=> Đáp án A thuộc ý nghĩa trong nước.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thể chế chính trị của nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

 

 • A xã hội chủ nghĩa
 • B cộng hòa
 • C quân chủ chuyên chế.       
 • D quân chủ lập hiến

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là gì?

 • A Tham chiến một cách có điều kiện.
 • B Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
 • C Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận.
 • D Đứng ngoài cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 48, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia đều có mối quan tâm về quyền lợi riêng. Trong đó đế quốc Nga tham chiến bì muốn loại bỏ sự can thiệp và ảnh hưởng của Đức tại Ba Lan, Ukraina và vùng Baltic, loại bỏ sự cản trở của Đế quốc Ottoman khỏi các vùng Kavkaz và Balkans và loại bỏ sự xuất hiện của Áo-Hung tại Balkan. Xâm chiếm các vùng ảnh hưởng của Ottoman và Áo-Hung.

=> Đối với Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nga đã tham gia chiến tranh khi thấy lợi nhuận.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 

 • A dân chủ tư sản kiểu cũ.
 • B cách mạng vô sản.
 • C dân chủ tư sản kiểu mới
 • D cách mạng tư sản triệt để.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 50, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cách mạng Tháng Hai về tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì lãnh đạo cuộc cách mạng là giai cấp vô sản và hướng đi lên của cuộc cách mạng là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa chứ không phải chế độ tư bản chủ nghĩa, thành lập được hai chính quyền là chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Yếu tố có ý nghĩa quyết định làm bùng nổ Cách mạng tháng Mười ngay sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

 • A cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài.
 • B đường lối tiếp tục làm cách mạng của Đảng Bôn-sê-vích.
 • C Chính phủ lâm thời tư sản tiếp tục đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.
 • D Chế độ Nga hoàng đã bị lật đổ nhưng nhiêu mâu thuẫn chưa được giải quyết.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 50, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Hai nước Nga rơi vào tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chỉnh phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lĩnh. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài.

=> Trước tình hình cấp bách đó, Đảng Bôn-sê-vích và Lê-nin đã có đường lối tiếp tục làm cách mạng, chuẩn bị kế hoạch lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời. (mục tiêu của cuộc cách mạng này thể hiện rõ qua Luận cương tháng Tư của Lê-nin). Đảng Bôn-sê-vích chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Sau đó, ngày 24-10-1917, cuộc khởi nghĩa chính thức bắt đầu và thắng lợi vào ngày 25-10-1917 đi vào lịch sử là Cách mạng tháng Mười.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới từ khi

 • A cách mạng tháng Mười Nga thành công, chính quyền Xô viết được thành lập.
 • B Nga đánh bại cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc.
 • C chủ nghĩa pát xít lên nắm quyền và phát động chiến tranh thế giới.
 • D Mỹ, Anh, Liên Xô thành lập khối Đồng minh chống phát xít.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, chính quyền Xô Viết được thành lập là chính quyền vô sản đầu tiên trên thế giới. Chủ nghĩa tư bản từ đâu không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới mà có sự tồn tại song song giữa chế độ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Nét độc đáo của tình hình chính trị ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

 

 • A thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.
 • B xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại.
 • C  chính quyền phong kiến Nga hoàng bị lật đổ.
 • D liên quân 14 nước đế quốc can thiệp vũ trang vào nước Nga.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 50, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cách mạng tháng Hai thắng lợi nhưng một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Đây là nét độc đáo của tình hình chính trị nước Nga sau Cách mạng tháng Tám năm 1917.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Đâu không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

 • A Mở ra ki nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.
 • B Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước.
 • C Làm thay đổi cục diện thế giới.
 • D Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

 

 • A Đấu tranh hòa bình.   
 • B Đấu tranh chính trị.
 • C Khởi nghĩa vũ trang.     
 • D Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 50, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng tư), chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng Bôsêvích đã chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

=> Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đấu tranh vũ trang.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vì sao năm 1919, chính quyền Xô Viết thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”?

 • A Vì muốn phát triển kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội.
 • B  Vì muốn khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
 • C Vì muốn bảo vệ chính quyền Xô Viết khỏi các thế lực thù trong, giặc ngoài.
 • D Vì muốn bảo vệ đời sống của nhân dân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 51, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt 3 năm (1918 – 1920), nhân dân Nga tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài trong nhưng điều kiện vô cùng khó khăn để bảo vệ chính quyền Xô viết khỏi các thế lực thù trong giặc ngoài.

=> Năm 1919, chính phủ Xô viết thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến” vì muốn bảo vệ chính quyền Xô viết khỏi các thế lực thù trong, giặc ngoài.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Kết quả lớn nhất của cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông đêm 25-10-1917 là gì?

 • A Các bộ trưởng của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.
 • B Cung điện Mùa Đông bị quân khởi nghĩa chiếm,
 • C Toàn bộ chính phủ lâm thời bị bắt.
 • D Quân khởi nghĩa chiếm toàn bộ Pê-tơ-rô-grát.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ tháng 10-1917, không khí cách mạng đã bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10. Lê –nin đã bí mật rời Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước.

Cuộc khởi nghĩa 24 -10, các đội Cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Đêm 25-10, quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt. Ngày 25-10 (7-11) trở thành ngày thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

=> Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt là kết quả lớn nhất trong cuộc tấn công vào Cung điện mùa Đông đêm 25-10-1917.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Tại sao nói: “Cách mạng tháng 10 Nga còn mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc?”

 

 • A  Cách mạng giải quyết mâu thuẫn dân tộc
 • B Cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm.
 • C  Cách mạng giải phóng cho các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị.
 • D Cách mạng giành độc lập cho giai cấp nông dân

Đáp án: C

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trước cách mạng tháng Hai, có 100 dân tộc nằm dưới sự thống trị của đế quốc Nga, với cách mạng tháng Hai, đế quốc Nga bị lật đổ, chính phủ lâm thời được giai cấp tư sản thành lập, nước Nga trở thành nước Cộng hòa. Đến cách mạng tháng Mười (1917) thắng lợi, đã lật đổ hoàn toàn chính phủ lâm thời, đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga. Chính quyền Xo viết đươc thành lập. Như vậy, cách mạng tháng Mười Nga không chỉ lật đổ chế độ Nga hoàng mà còn giải phóng các dân tộc bị đế quốc Nga thống trị. Chính vì thế, nó còn mang tính chất như một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Vì sao nói, sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga?

 

 • A Chính quyền của nhân dân lao động lần đầu tiên được thành lập.
 • B  Nước Nga bị đe dọa bởi nguy cơ thù trong giặc ngoài.
 • C Có hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.
 • D  Nước Nga bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 11 trang 50, suy luận.

 

Lời giải chi tiết:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.

=> Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có diễn ra ở nước Nga vì tồn tại hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã giải quyết được nhiệm vụ nào?

 

 • A Xây dựng chính quyền Xô viết đại biểu công – nông – binh.
 • B Thành lập được chính phủ cộng hòa của giai cấp tư sản.
 • C Lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng
 • D Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 50, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ở Nga (Cách mạng tháng Hai năm 1917) đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Đâu không phải là tiền đề dẫn đến cách mạng bùng nổ ở Nga năm 1917?

 • A Giai cấp tư sản Nga ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế của mình.
 • B Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.
 • C Đầu năm 1917, nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây truyền của chủ nghĩa đế quốc thế giới.
 • D Giai cấp vô sản Nga có lý luận và đường lối cách mạng đúng đắn.

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài