Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Văn 9

Bình chọn:
4.5 trên 82 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Ngữ văn 9. Đề bài: Đóng vai một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở quê em - Chùa Thiên Mụ

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra - 45 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 6

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 9 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 10 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 11 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 13

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 13 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 14

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 14 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 15

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 15 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 16

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 16 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết - Đề số 17

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 17 - Học kì 1 - Ngữ văn 9

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn