Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 157 : Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài 157 : Ôn tập các số đến 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 158 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 VBT toán 3 bài 158 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 3 bài 159 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 3 bài 160 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 3 bài 161 : Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 162 : Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 3 bài 162 : Ôn tập về đại lượng tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 163 : Ôn tập về hình học

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 92, 93 VBT toán 3 bài 163 : Ôn tập về hình học tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 165 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 3 bài 165 : Ôn tập về giải toán tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 3 bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 167 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 167 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 168 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 168 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 169 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101, 102 VBT toán 3 bài 169 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Tự kiểm tra trang 103, 104

Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 103, 104 VBT toán 3 đề tự kiểm tra tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải