Câu hỏi

Trong thị tộc, quan hệ giữa các thành viên trong lao động là

  • A phân công lao động luân phiên. 
  • B hợp tác lao động.
  • C hưởng thụ bằng nhau. 
  • D lao động độc lập theo hộ gia đình.

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 10, trang 9

Lời giải chi tiết:

Do yêu cầu của công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc.

Chọn: B


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay