Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

\(18 : 9 =\)         \(27 : 9 = \)        \(54 : 9 =\)       \(63 : 9=\)

\(45 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)        \(36 : 9 =\)       \(63 : 7 =\)

\(9 : 9 = \)           \(90 : 9 = \)        \( 81 : 9 = \)      \(72 : 8 =\)

2. Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)         \( 9 \times 6 =\)         \( 9 \times 7 =\)            \( 9 \times 8 =\)

\(45 : 9 =\)            \( 54 : 9 = \)           \(63 : 9 =\)                \( 72 : 9 =\)

\(45 : 5 =\)            \( 54 : 6 =\)             \( 63 : 7 =\)              \( 72 : 8 =\)

3. Có \(45\) kg  gạo, chia đều vào \(9\) túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

4. Có \(45 kg\) gạo chia vào các túi, mỗi túi có \(9kg\). Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Lời giải chi tiết

1. 

\(18 : 9 =    2\)     \(27 : 9 =  3\)      \(54 : 9 =  6\)     \(63 : 9 = 7\)

\(45 : 9 =     5\)     \(72 : 9 = 8 \)      \(  36 : 9 =  4\)   \( 63 : 7 = 9\)

\(9 : 9 =      1\)      \(90 : 9 =  10\)     \(81 : 9 =  9\)     \(72 : 8 = 9\)

2.

\(9 \times 5 =45\)    \( 9 \times 6 =54\)    \( 9 \times 7 =63\)      \( 9 \times 8 =72\)

\(45 : 9 =5\)        \( 54 : 9 = 6\)      \(63 : 9 =7\)       \( 72 : 9 =8\)

\(45 : 5 =9\)       \( 54 : 6 =9\)       \( 63 : 7 =9\)        \( 72 : 8 =9\)

3.

Tóm tắt:

9 túi : 45kg

1 túi: ? kg

Bài giải

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

\(45 : 9 = 5 (kg)\)

Đáp số: \(5 kg\).

4. 

Tóm tắt:

9kg : 1 túi

45kg: ? túi

Bài giải:

Có số túi gạo là:

\(45 : 9 = 5\) (túi)

Đáp số: \( 5\) túi.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng chia 9