Câu hỏi

Choose the correct  answer to each of the following question.

Câu 1:

My mother cooks and _____ for groceries. My farther cleans the house and _____the heavy lifting.

 • A shop/ brings      
 • B shops/ does     
 • C go/ do 
 • D go shopping/ bring

Phương pháp giải:

Thì hiện tại đơn

 

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại, thói quen ở hiện tại.

Nếu chủ ngữ là số nhiều => động từ để nguyên thể

Nếu chủ ngữ là số ít => động từ thêm “s” hoặc “es”

Shop for groceries: mua hàng ( tạp hóa)

Do the lifting: làm công việc bê vác

Tạm dịch: Mẹ tôi nấu ăn và đi mua đồ. Bố tôi dọn nhà và làm những công việc bê vác nặng

Đáp án: B


Câu 2:

I think you like _____ the house every day.

 • A to be swept     
 • B to swept   
 • C sweeping  
 • D to sweeping

Phương pháp giải:

Cụm động từ

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Like +V-ing: thích làm gì

Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn thích quét nhà mỗi ngày,.

Đáp án: C


Câu 3:

My sister often _____ and _____ the clothes.

 • A  laundry/ ironing         
 • B does a laundry/ ironing
 • C does the laundry/ irons
 • D do the laundry/ irons

Phương pháp giải:

Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại, thói quen ở hiện tại.

Nếu chủ ngữ là số nhiều => động từ để nguyên thể

Nếu chủ ngữ là số ít => động từ thêm “s” hoặc “es”

Một số trạng từ tần suất là biểu hiện của thì hiện tại đơn như: never, sometimes, often,…

Do the laundry: giặt ủi ( quần áo)

Iron (v): là ( quần áo)

Tạm dịch: Chị tôi thường giặt ủi và là quần áo.

Đáp án: C


Câu 4:

My wife _____most of the _____ around the house.

 • A handle/ household         
 • B handling/ chores
 • C handles/ households    
 • D handles/ chores

Phương pháp giải:

Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại, thói quen ở hiện tại.

Nếu chủ ngữ là số nhiều => động từ để nguyên thể

Nếu chủ ngữ là số ít => động từ thêm “s” hoặc “es”

Chores (n): công việc nhà                                                      

Household (n): hộ gia đình => household chores: việc nhà

Handle the chores: làm việc nhà

Tạm dịch: Vơ của tôi làm hầu hết việc lặt vặt quanh nhà.

Đáp án: D


Câu 5:

My mother is a _____ while his mother  is a _____.

 • A homemaking/ breadwinner   
 • B homemaker/ breadwinning
 • C  homemaker/ breadwinner         
 • D homemakers/ breadwinners

Phương pháp giải:

Danh từ số ít

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Trước các danh từ số ít có thể có mạo từ a/an

homemaker (n): người nội trợ      breadwinner (n): trụ cột gia đình

Tạm dịch: Mẹ tôi là 1 người nội trợ trong khi mẹ cậu ta là trụ cột gia đình.

Đáp án: C


Câu 6:

She is _____ while her farther is _____ appliances.

 • A clears the home/ fixes          
 • B cleans the home/ fixes
 • C cleaning the house/ fixing     
 • D clear the house/ fixing

Phương pháp giải:

Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. ( is/am/are +V-ing)

Clean the house: dọn nhà

Fix appliacnces: sửa chữa thiết bị

Tạm dịch: Cô ấy đang dọn nhà trong khi bố cô ấy đang sửa chữa thiết bị.

Đáp án: C


Câu 7:

I often do the washing___ and my brother take ____ the rubbish.  

 • A  up/ out         
 • B up/ up       
 • C out/out
 • D  out/ up

Phương pháp giải:

Từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Do the washing up: giặt giũ

Take out the rubbish: đổ rác

Tạm dịch: Tôi thường giặt giũ và anh trai tôi thì thường đi đổ rác.

Đáp án: A


Câu 8:

My husband  is _____for household _____.  

 • A responsible/ finance      
 • B responsibility/ financial
 • C  responsibility/ finance     
 • D  responsible/ financial

Phương pháp giải:

Từ vựng, từ loại

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Chỗ trống thứ nhất cần 1 tính từ ( đứng sau “is”)

Responsible (a): chịu trách nhiệm ( + for…)   => Responsibility (n): trách nhiệm

Household finance: tài chính hộ gia đình

Tạm dịch: Chồng tôi chịu trách nhiệm tài chính gia đình.

Đáp án: A


Câu 9:

They are trying _____ the house.

 • A to tidying up 
 • B to tidy up     
 • C tidying up  
 • D tidies up

Phương pháp giải:

Cụm động từ

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

try + to V: cố gắng làm gì

# try + V-ing: thử làm gì

tidy up the house: dọn dẹp nhà cửa

Tạm dịch: Họ đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa

Đáp án: B


Câu 10:

I have ___ the children ____ my husband works to earn money.

 • A  to look up/ or       
 • B looks after/ but
 • C  to looking up/ so          
 • D  to look after/ and 

Phương pháp giải:

Từ vựng, từ loại

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

have to v: phải làm gì

look up: tra cứu                                                  look after: chăm sóc

or: hoặc                                                             but: nhưng

and: và                                                              so: vì thế

Tạm dịch: Tôi phải chăm sóc bọn trẻ và chồng tôi thì làm việc để kiếm tiền.

Đáp án: D


Câu 11:

Women whose husbands do not _____ the household chores are unhappy.

 • A contribute to
 • B contribution
 • C contribution to  
 • D contribute

Phương pháp giải:

Từ loại, từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Cần 1 động từ nguyên thể đứng sau trợ động từ “ do not” để điền vào chỗ trống.

Contribute (v): cống hiến, giúp đỡ ( to…) => contribution (n): sự cống hiến, sự giúp đỡ

Tạm dịch: Những người phụ nữ mà chồng của họ không giúp việc nhà thì thường không thấy vui

Đáp án: A


Câu 12:

They are more _____ illness and tend _____ more about divorce.

 • A vulnerable with/ to think  
 • B vulnerable to/ thinking
 • C vulnerable to/ to think 
 • D vulnerable with/ thinking

Phương pháp giải:

Từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Vulnerable to illness: dễ bị bệnh

Tend to V: có xu hướng làm gì

Tạm dịch: Họ dễ bị mắc bệnh hơn và có xu hướng nghĩ về li dị nhiều hơn.

Đáp án: C


Câu 13:

Parent must _____ a good example for the children.

 • A take
 • B make
 • C set
 • D show

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

take (v): lấy                                                 

make(v): làm

set (v): tạo nên                                             

show (v): thể hiện

set a good example for…: làm gương tốt cho …

Tạm dịch: Bố mẹ phải làm gương cho con cái.

Đáp án: C


Câu 14:

Mum and dad can  not be critical _____ each _____.

 • A of/ other   
 • B on/ another     
 • C  in/ other  
 • D at/ another

Phương pháp giải:

Từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

(be) critical of…: chỉ trích…

each other: nhau, lần nhau.

Tạm dịch: Bố mẹ không được chỉ trích lần nhau.

Đáp án: A


Câu 15:

I can’t find _____ to work well together _____ you.

 • A something/ to    
 • B a way/ with   
 • C ways/ to  
 • D some way/ with

Phương pháp giải:

Từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Find a way: tìm cách

Work with smb: làm việc với ai

Tạm dịch: Tôi không thể tìm cách để có thể làm việc với bạn.

Đáp án: B


Câu 16:

_____ is sharing housework and childcare evenly.

 • A Equal shared parenting         
 • B Equal parenting shared
 • C Equally shared parenting     
 • D Equally parenting shared

Phương pháp giải:

Cụm danh từ

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Parenting (n): làm cha mẹ

Cần trạng từ “ equally”  đứng trước tính từ “shared”

Tạm dịch: Bổn phận làm cha mẹ được chia đều một cách công bằng chia việc chia đều việc nhà và việc chăm sóc con cái.

Đáp án: C


Câu 17:

She wants to stay at home and _____ her children.

 • A nurture        
 • B natural 
 • C nature    
 • D nurturing

Phương pháp giải:

Từ loại, từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Cần 1 động từ  để điền vào chỗ trống.

nurture (v): dạy dỗ                       natural (a): thuộc về tự nhiên

nature (n): tự nhiên                      nurturing (n): sự dạy dỗ

Tạm dịch: Cô ấy muốn ở nhà và dạy dỗ bọn trẻ.

Đáp án: A


Câu 18:

Spring roll is a _____ dish in Vietnam.

 • A tradition              
 • B traditional     
 • C traditionally   
 • D  traditionalize

Phương pháp giải:

Từ loại, từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Cần 1 tính từ để bổ sung nghĩa cho danh từ “dish”

tradition (n): truyền thống                           

traditional (a): thuộc về truyền thống

traditionally (adv): một cách truyền thống     

traditionalize(v): truyền thống hóa

Tạm dịch: Chả giò là món ăn truyền thống của Việt Nam.

Đáp án: B


Câu 19:

Balance is a state where things are _____ weight and force.

 • A equal         
 • B of equal    
 • C  equal to    
 • D equal on

Phương pháp giải:

Từ vựng

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Of equal weight and force: trọng lượng và trọng lực cân bằng

Tạm dịch: Cân bằng là trạng thái mà mọi thứ ở mức trọng lượng và trọng lực tương đương nhau.

Đáp án: B


Câu 20:

My brother assists _____ other activities in the home like watering the plants and cleaning the house while my mother may assists brother _____ doing the laundry.

 • A with/ with   
 • B with/ in    
 • C in/ with     
 • D in/ in

Phương pháp giải:

Cụm động từ

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Assist with smt: giúp đỡ về cái gì

Assist in V_ing: giúp ai đó làm gì

Tạm dịch: Anh trai tôi giúp các công việc khác trong nhà như tới cây và dọn nhà trong nhi mẹ giúp anh giặt ủi.

Đáp án: B>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài