Câu hỏi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist- generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country's gross domestic product and is the country's largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself the people, the places, and the experiences. In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand's scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism service to the country. Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered.

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga. Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand's stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travelers devise their own customized itineraries.

Câu 1:

What is the passage mainly about?

 • A The tourism in New Zealand
 • B The tourist attractions in New Zealand
 • C The website for New Zealand's tourism
 • D The website of New Zealand

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Đoạn văn chủ yếu nói về điều gì?

A. Du lịch ở New Zealand

B. Các điểm du lịch ở New Zealand

C. Trang web về du lịch của New Zealand

D. Trang web của New Zealand

Thông tin ở câu: “A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer."

Tạm dịch: Một đặc điểm chính của chiến dịch là trang web www.newzealand.com, cung cấp cho du khách tiềm năng đển New Zealand một cửa ngõ duy nhất đến mọi thứ mà điểm đến phải cung cấp.

=> Sau đó, tác giả miêu tả chi tiết hơn về các đặc điểm và thông tin của trang web này.


Câu 2:

The word "it in paragraph 1 refers to_________.

 • A New Zealand's scenic beauty
 • B campaign
 • C tourism
 • D website

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Từ "it" trong đoạn 1 dùng để chỉ ________.

A. Danh lam thắng cảnh của New Zealand

B. chiến dịch

C. du lịch

D, trang web

Dựa vào ngữ cảnh tác giả sử dụng từ “it”: “The campaign focused on New Zealand's Scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one the strongest national brands in the world."

Tạm dịch: Chiến dịch tập trung vào danh lam thắng cảnh của New Zealand, các hoạt động ngoài trời sôi nổi và văn hóa Maori đích thực đã đưa New Zealand trở thành một trong những thương quốc gia mạnh nhất trên thế giới.

=> “it” thay thế cho danh từ campaign” dược nhắc đến ở phía trước


Câu 3:

According to paragraph 4. why did the website conduct an interview with Tana Umaga?

 • A to advertise the New Zealand experience.
 • B to attract a lot of attention.
 • C to show off the beauty of New Zealand.
 • D to encourage tourists to visit New Zealand.

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Theo đoạn 4. tại sao trang web thực hiện một cuộc phỏng vấn với Tana Limaga?

A. để quảng cáo trải nghiệm New Zealand

B. để thu hút nhiều sự chú ý.

C. để thể hiện vẻ đẹp của New Zealand.

D. để khuyến khích khách du lịch đến thăm New Zealand.

Thông tin ở đoạn cuối: "To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga"

Cấu trúc: “To + V(nguyên thể dùng để thể hiện mục đích

Tạm dịch: Để truyền tải những trải nghiệm ở New Zealand, trang web cũng cung cấp các tính năng liên quan đến những người và địa điểm nổi tiếng. Một trong những cuộc phỏng vấn nổi tiếng nhất là cuộc phỏng vấn với cựu đội trưởng đội bóng bầu dục New Zealand All Blacks Tana Umaga


Câu 4:

The word "evaluation" in paragraph 3 is closest in meaning to_________.

 • A score
 • B result
 • C comparison
 • D assessment

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

A. score (n): điểm

B. result (n); kết quả

C. comparison (n): sự so sánh

D. assessment (n): sự đánh giá

=> Evaluation (n): sự ước lượng, sự định giá = assessment

Thông tin: Aid to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality

Tạm dịch: Và để duy trì và cải thiện các tiêu chuẩn, Tourism New Zealand đã tổ chức một chương trình theo đó các chức xuất hiện trên trang web phải trải qua một cuộc đánh giá độc lập dựa trên một bộ tiêu chuẩn quốc gia đã được thống nhất về chất lượng


Câu 5:

Which statement is TRUE, according to the passage?

 • A New Zealand is a small country, with a population of fourteen million.
 • B New Zealand cuisine has made New Zealand one of the world's biggest national brands.
 • C Blockbuster films had used New Zealand's stunning scenery as a backdrop.
 • D New Zealand’s products are not about its food, people, places and experiences.

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

Lời giải chi tiết:

Theo đoạn văn, câu nào là ĐÚNG?

A. New Zealand là một quốc gia nhỏ, dân số 14 triệu người.

B. Ẩm thực New Zealand đã đưa New Zealand trở thành một trong những thương hiệu quốc gia lớn nhất thế giới

C. Các bộ phim bom tấn dã sử dụng cảnh quan tuyệt đẹp của New Zealand làm bối cảnh.

D. Sản phẩm của New Zealand không phải về thực phẩm, con người, địa điểm và trải nghiệm.

Thông tin ở đoạn đầu: New Zealand is a small country of four million inhabitants,

Tạm dịch: New Zealand là một quốc gia nhỏ với bốn triệu dân

=> New Zealand có 4 triệu người, không phải 14 triệu người

→ A sai

+ Thông tin ở đoạn đầu: “The campaign focused on New Zealand's scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world."

Tạm dịch: Chiến dịch tập trung vào cảnh đẹp của New Zealand, các hoạt động ngoài trời thú vị và văn hóa Maori đích thực. Chiến dịch này đã đưa New Zealand trở thành một trong những thương hiệu quốc gia mạnh nhất trên thế giới

=> Cảnh đẹp, các hoạt động ngoài trời và văn hoá (không phải nền ẩm thực là những điều giúp New Zealand là thương hiệu quốc gia mạnh nhất trên thế giới

=> B, D sai

+ Thông tin ở đoạn đầu: "The product is the country itself – the people, the places, and the experiences."

Tạm dịch: Sản phẩm là chính đất nước - Con người, địa điểm và trải nghiệm."

+ Thông tin ở đoạn cuối : "Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand's stunning scenery as a backdrop."

Tạm dịch: Một đặc điểm khác thu hút nhiều sự chú ý là một cuộc hành trình tương tác qua một số địa điểm được chọn cho các bộ phim bom tấn đã sử dụng phong cảnh tuyệt đẹp của New Zealand làm bối cảnh>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.