Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the three in pronunciation in each of the following questions.

  • A feather
  • B feature
  • C leather
  • D measure

Phương pháp giải:

Phát âm “ea”

Lời giải chi tiết:

A. feather /ˈfɛðə/ (n): lông

B. feature /ˈfiːʧə/ (n): đặc điểm

C. leather /ˈlɛðə/ (n): da

D, measure /ˈmɛʒə/ (n) : biện pháp

“ea” trong đáp án B phát âm là /i:/, trong các đáp án còn lại phát âm là /e/


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.