Câu hỏi

Ở dê, tính trạng râu xồm do một gen có 2 alen quy định. Nếu cho dê đực thuần chủng có râu xồm giao phối với dê cái thuần chủng không có râu xồm thì F1 thu được 1 đực râu xồm :1 cái không râu xồm. Cho F1 giao phối với nhau thu được ở F2 có 2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 có râu xồm :1 không có râu xồm.

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

I. Tính trạng râu xồm do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định

II. F1 có 2 loại kiểu gen quy định 2 loại kiểu hình

III. F2 có 2 kiểu gen quy định con cái không có râu xồm

IV. Ở F2 tỉ lệ kiểu hình có râu xồm của con đực tương đương với con cái

  • A 1
  • B 3
  • C 4
  • D 2

Lời giải chi tiết:

F1 × F1 → phân li kiểu hình 1:1 → gen chịu ảnh hưởng của giới tính nếu gen nằm trên NST giới tính X thì F2 phải phân li 3:1

A- râu xồm; a- không xồm

Giới cái: AA: râu xồm; Aa, aa: không xồm

Giới đực: AA, Aa: râu xồm; aa: không xồm

- Vì P: AA × aa → F1: Aa (1 đực râu xồm: 1 cái râu không xồm) → AA: cả đực và cái đều râu xồm; aa: cả đực và cái đều râu không xồm; Aa: ở con đực râu xồm, ở con cái râu không xồm.

- F1 × F1: Aa  × Aa → F2: 1AA 2Aa 1aa.

I sai, tính trạng râu xồm do gen nằm trên NST thường quy định.

II sai, F1 có 1 kiểu gen, quy định 2 loại kiểu hình

III đúng, là Aa và aa

IV sai,

Giới cái: 1 râu xồm: 3 râu không xồm

Giới đực: 3 râu xồm: 1 râu không xồm

Chọn B


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài