Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g+ 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

\(744g  > 474g\)

\(305g < 350g\)

\(\underbrace {400g + 8g}_{408g} < 480g\)

\(450g < \underbrace {500g - 40g}_{460g}\)

\(\underbrace {1kg}_{1000g} > \underbrace {900g + 5g}_{905g}\)

\(\underbrace {760g + 240g}_{1000g} = \underbrace {1kg}_{1000g}\)

Bài 2

Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 gói kẹo : \(130g\)

1 gói bánh : \(175g\)

4 gói kẹo và 1 gói bánh : ... \(g\) ?

Phương pháp giải

- Khối lượng 4 gói kẹo = Khối lượng một gói kẹo x 4. 

-  Tổng khối lượng đã mua = Khối lượng của 4 gói kẹo + khối lượng của 1 gói bánh.

Lời giải chi tiết:

\(4\) gói kẹo cân nặng số gam là: 

      \(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng số gam là:

      \(520 + 175 = 695 (g)\)

                Đáp số: \(695 g.\)

Bài 3

 Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có : \(1kg\)

Dùng : \(400g\)

Còn lại chia đều vào 3 túi

1 túi : ... \(g\) ?

Phương pháp giải

- Đổi \(1kg\) ra đơn vị \(g\).

- Khối lượng còn lại = Khối lượng ban đầu - 400g.

- Khối lượng mỗi túi đường = Khối lượng còn lại : 3

Lời giải chi tiết:

        Đổi: \(1kg = 1000g\)

Sau khi dùng, số đường còn lại nặng số gam là:

             \(1000\, – 400 = 600 \;(g)\)

Mỗi túi đường nhỏ nặng số gam là:

             \(600 : 3 = 200 \;(g)\)

                    Đáp số: \(200 g.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 625 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay