Bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 30 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

a. 50000 + 20000                             b. 25000 +  3000

    80000 – 40000                                 42000 – 2000

c. 20000 x 3                                     d. 120000 x 2

   60000 : 2                                          36000 : 6

Phương pháp giải:

Em lấy các chữ số khác 0 thực hiện phép tính rồi viết thêm bấy nhiêu chữ số 0 chưa tính vào tận cùng của kết quả.

Cách giải:

a) 50000 + 20000    = 70000    

    80000 – 40000   = 40000                    

b) 25000 +  3000 =  28000              

    42000 – 2000 = 40000

c) 20000 x 3   = 60000                  

    60000 : 2   = 30000

d) 12000 x 2 = 24000                       

    36000 : 6 = 6000

2. Đặt tính rồi tính:

a) 39178 + 25706        b) 86271 – 43954       c) 412 x 5      d)  25968 : 6

    58427 + 40753            26883 – 7826            6247 x 2          36296 : 8

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính cộng, trừ, nhân theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Lần lượt làm theo thứ tự, chú ý phép tính có nhớ.

Cách giải: 

3. Một kho hàng có 80 000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38 000 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26 000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (Giải bằng hai cách khác nhau)

Phương pháp giải:

Tóm tắt: 

Có: 80 000 bóng đèn

Lần 1: 38 000 bóng đèn

Lần 2: 26 000 bóng đèn

Còn lại: ? bóng đèn.

Cách 1: 

- Tìm số bóng đèn còn lại trong kho sau lần chuyển đầu.

- Tìm số bóng đèn còn lại trong kho sau lần chuyển thứ hai.

Cách 2: 

- Tìm số bóng đèn cả hai lần đã chuyển đi.

- Tìm số bóng đèn còn lại trong kho bằng cách lấy số bóng đèn ban đầu trừ đi số vừa tìm được.

Cách giải:

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn.

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000