Bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 34 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 172 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 3000 + 2000 x 2                b) 14000 – 8000 : 2 

   (3000 + 2000 ) x 2 =              (14000 – 8000 ) : 2 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002;                         b) 8000 – 25; 

    3058 x 6                                  5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125               d) 10712 : 4

   3524 + 2191 + 4285                  29999 : 5

3. Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán \(\frac{1}{3}\) số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1. 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3000 + 2000 x 2  = 7000            

   (3000 + 2000 ) x 2 = 10000

b) 14000 – 8000 : 2   = 10000

   (14000 – 8000 ) : 2 = 3000

2. 

3.

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 lít

4. 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan