Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3. Bài 1: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng , Quân có chiều cao theo thứ tự là...

Đề bài

1. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng ,Quân có chiều cao theo thứ tự là:

129cm, 132cm, 125cm, 135cm

Dựa vào dãy số liệu trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

    Dũng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

    Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

    Quân cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng – ti – mét?

    Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng – ti – mét?

    Hùng và Hà, ai cao hơn? Dũng và Quân, ai thấp hơn?

2. Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày : 1, 8, 15, 22, 29

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

3. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:

Hãy viết dãy số kilogam gạo của 5 bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

4. Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

Nhìn vào dãy số trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số? Số 25 là số thứ mấy trong dãy?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số?


Lời giải chi tiết

1.

a) Hùng cao 125cm

    Dũng cao 129cm

    Hà cao 132 cm

   Quân cao 135cm

b) Dũng cao hơn Hùng 4cm (129 – 125 = 4)

    Hà thấp hơn Quân 3cm (135 – 132 = 3)

    Hà cao hơn Hùng, Dũng thấp hơn Quân.

2. 

a) Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng.


3. 

a) 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg

b) 60kg, 50kg, 45kg, 40kg, 35kg

4. 

a) Dãy trên có tất cả 9 số. Số 25 là số thứ năm trong dãy.

b) Số thứ ba trong dãy là số 15, số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy 10 đơn vị (15 – 5 = 10 )

c) Số thứ hai (là số 10) lớn hơn số thứ nhất (số 5)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Làm quen với thống kê số liệu