Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Lời giải chi tiết

1. Số ?

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

- Đếm cách các số tròn trăm hoặc tròn nghìn rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:


2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

8357…8257                               3000 + 2 …. 3200

36 478….36 488                          6500 + 200 …6621

89 429….89 420                         8700 – 700…8000

8398…10 010                            9000 + 900…10 000

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Số có số chữ số giống nhau: So sánh từng cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải: 

a) 8357 > 8257                        b) 3000 + 2 < 3200

    36 478 < 36 488                        6500 + 200  > 6621

    89 429 > 89 420                        8700 – 700 = 8000

    8398 < 10 010                          9000 + 900 < 10 000

3. Tính nhẩm

a)     8000 – 3000 =                                b)  3000 x 2 =

         6000 + 3000 =                                     7600 -  300 =

         7000 + 500 =                                       200 + 8000 : 2 =

         9000 + 900 + 90 =                               300 + 4000 x 2 =

Phương pháp giải:

- Cộng các số tròn nghìn: Cộng các số hàng nghìn rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

- Nhân, chia các số tròn nghìn với số có một chữ số: Nhân hoặc chia số hàng nghìn với số chia rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

Cách giải: 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a)     8000 – 3000 =        5000                       b)  3000 x 2 = 6000

         6000 + 3000 =         9000                         7600 -  300 = 7300

         7000 + 500 =         7500                           200 + 8000 : 2 = 4200

         9000 + 900 + 90 =   9990                         300 + 4000 x 2 = 8300

4. a) Tìm số lớn nhất có năm chữ số

    b) Tìm số bé nhất có năm chữ số.

Phương pháp giải:

- Viết số lớn nhất có 5 chữ số: Giá trị các chữ số trong mỗi hàng bằng 9.

- Viết số bé nhất có 5 chữ số: Giá trị chữ số hàng nghìn bằng 1 và các chữ số của hàng khác thì bằng 0.

Cách giải: 

a) Số lớn nhất có năm chữ số là 99999

b) Số bé nhất có năm chữ số là 10000.

5. Đặt tính rồi tính:

a)     3254 + 2473                         b)        8460 : 6

        8326 – 4916                                    1326 x 3

Phương pháp giải:

- Viết phép tính:

- Tính theo đúng thứ tự đã học.

Cách giải: 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 148 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu