Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 × 1 =              9 × 5 =          9 × 4 =            9 × 10 =

    9 × 2 =              9 × 7 =            9 × 8 =            9 × 0 =

    9 × 3 =              9 × 9 =            9 × 6 =            0 × 9 =

b) 9 × 2 =              9 × 5 =            9 × 8 =            9 × 10 =

    2 × 9 =              5 × 9 =            8 × 9 =           10 × 9 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 × 1 = 9                          9 × 5 = 45

    9 × 2 = 18                        9 × 7 = 63

    9 × 3 = 27                        9 × 9 = 81

   9 × 4 = 36                         9 × 10 = 90

   9 × 8 = 72                         9 × 0 = 0

   9 × 6 = 54                         0 × 9 = 0

b) 9 × 2 = 18                        9 × 5 = 45 

    2 × 9 = 18                        5 × 9 = 45

    9 × 8 =72                         9 × 10 = 90

    8 × 9 = 72                        10 × 9 = 90