Câu hỏi

Để làm một công việc trong \(8\) giờ cần\(30\)công nhân. Nếu có \(40\)công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ?

  • A \(5\) giờ                 
  • B \(8\) giờ                    
  • C \(6\) giờ                    
  • D \(7\)giờ

Phương pháp giải:

+ Xác định rõ các đại lượng có trên đề bài.

+ Xác định tương quan tỉ lệ nghịch giữa hai đại lượng: ở đây thời gian và số công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

+ Áp dụng tính chất về tỉ số các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất tỉ lệ thức để giải bài toán.

Lời giải chi tiết:

Gọi thời gian \(40\) công nhân làm một công việc đó là \(x\left( {x > 0} \right)\) (giờ)

Vì số công nhân và thời gian làm của công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên theo bài ra ta có:

\(8.30 = 40.x\) \( \Rightarrow 40x = 240 \Rightarrow x = 6\) giờ.

Vậy \(40\)công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong 6 giờ.

Chọn C.


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay