Bài 14 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 14. Phân tích thành nhân tử:

Bài 14. Phân tích thành nhân tử:

a) \( x^{2}\) - 3.                         b) \( x^{2}\) - 6;

c) \( x^{2}\) + \( 2\sqrt{3}\)x + 3;            d) \( x^{2}\) - \( 2\sqrt{5}x\) + 5.

Hướng dẫn giải:

HD. Chú ý rằng nếu a > 0 thì a = \( (\sqrt{a})^{2}\).

a) \( x^{2}\) - 3 = \( x^{2}\) - \( (\sqrt{3})^{2}\) = (x - √3)(x + √3).

b) Trả lời: \( x^{2}\) - 6 = (x - 6)(x + 6).

c) Trả lời: \( x^{2}\) + \( 2\sqrt{3}\)x + 3 = \( (x + \sqrt{3})^{2}\).

d) Trả lời: \( x^{2}\) - \( 2\sqrt{5}x\) + 5 = \( (x - \sqrt{5})^{2}\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu