Bài 6 trang 10 sgk toán 9 - tập 1


Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) \( \sqrt{\frac{a}{3}}\),         b) √-5a;       c) \( \sqrt{4 - a}\);     d) \( \sqrt{3a + 7}\)

Hướng dẫn giải: 

a) \( \sqrt{\frac{a}{3}}\) có nghĩa khi \( \frac{a}{3}\)   ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0.

b) √-5a có nghĩa khi -5a ≥ 0 hay khi a ≤ 0.

c) \( \sqrt{4 - a}\) có nghĩa khi 4 - a ≥ 0 hay khi a ≤ 4.

d) \( \sqrt{3a + 7}\) có nghĩa khi 3a + 7 ≥ 0 hay khi a ≥ -\( \frac{7}{3}\) .

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước