Bài 11 trang 11 sgk toán 9 - tập 1


Bài 11. Tính:

Bài 11. Tính:

a) √16.√25 + √196:√49;                    b) 36:  - √169;

c) \( \sqrt{\sqrt{81}}\);                    c) \( \sqrt{3^{2}+4^{2}}\).

Hướng dẫn giải:

a)ĐS: 22.

b) 36:\( \sqrt{2.3^{2}.18}\) - √169 = 36:\( \sqrt{18.18}\) - 13

= 36:\( \sqrt{18^{2}}\) - 13 =36:18 - 13 = 2 - 13 = -11.

c) ĐS:\( \sqrt{\sqrt{81}}\) = 3.

d) ĐS: \( \sqrt{3^{2}+4^{2}}\) = 5.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước