Bài 8 trang 10 sgk toán 9 - tập 1


Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  ;                 b) 

c) 2  với a ≥ 0;             d)3 với a < 2.

Hướng dẫn giải:

a) \(\sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  = \left| {2 - \sqrt 3 } \right| = 2 - \sqrt 3 \)

(vì \(2 = \sqrt 4  > \sqrt 3\) nên \(2 - \sqrt 3  > 0\) )

b)  = │3 - │ = -(3 - ) =  - 3

c) \(2\sqrt {{a^2}}  = 2\left| a \right| = 2{\rm{a}}\)  (vì a ≥ 0)

d) 3 = 3│a - 2│.

Vì a < 2 nên a - 2 < 0. Do đó │a - 2│= -(a - 2) = 2 - a.

Vậy 3 = 3(2-a) = 6 - 3a.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu