Skills - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới


Tổng hợp bài tập có trong phần Skills - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

READING

1    Discuss with a partner.

What do the people in the pictures need? What can you do to help them?

Use the words under the pictures to answer the questions. 

Hướng dẫn:

Thảo luận với một người bạn.

những người trong các hình ảnh cần làm gì? Những gì bạn có thể để giúp họ?

Sử dụng các từ ngữ dưới các hình ảnh để trả lời các câu hỏi.

What people need (Cái mọi người cần)

What to do (Cái có thể làm)

These flood victims need food and shelter.

Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.

We can donate money, rice, and old clothes.

Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.

These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study.

Những học sinh đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần các thiết bị học tập và một nơi tử tế để học.

We can donate books and money.

Chúng ta có thể quyên góp sách và tiền

These young cancer patients need care and comfort.

Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi cần được quan tâm và chăm sóc thoải mái

We can visit them, give them gifts, and organise different fun activities.

Chúng ta có thể đến thăm họ, tặng họ những món quà, và tổ chức các hoạt động vui chơi khác nhau.

 2    Read two people's life stories and complete the table with facts about them.

Name

Larry Stewart

Le ThanhThuy

Born

   

Died

   

Nationality

   

Health problem

   

Dedicated life to...

   

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a free meal given by a restaurant's owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places - without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart's death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work. 

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City utstanding Young Citizen’ in 2006, a ear before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy's repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients' pain. Thuy's meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy's Dream Programme was launched and is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept a ive by ner story about love and sharing.

Hướng dẫn:

Đọc những câu chuyện về cuộc đời hai con người và hoàn thành bảng với sự thật về họ.

Name

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born

1948

1988

Died

2007

2007

Nationality

American

Vietnamese

Health problem

cancer

bone cancer

Dedicated life to...

the needy

young cancer patients

 

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn lên bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Larry sau đó chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của "Secret Santa" bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng - mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. "Secret Santa"  trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mà sau này đã kết thúc cuộc sống của mình. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

 

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

 

3   Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces.

 1. people who do not have enough food or money
 2. make something known to someone
 3. unknown to other people
 4. remove a body part in a medical operation
 5. start, make something important begin
 6. something remembered from the past

Hướng dẫn:

Tìm từ hoặc các cách thể hiện trong văn bản có ý nghĩa như sau. Viết chúng tại dấu cách chính xác.

 1. những người không có đủ thức ăn hoặc tiền: the needy
 2. làm cho cái gì được biết với một ai đó: reveal
 3. không được biết đến với người khác: anonymous
 4. loại bỏ một phần cơ thể trong một hoạt động y tế: amputate
 5. bắt đầu, bắt đầu làm một cái gì đó quan trọng : initiate
 6. một cái gì đó được nhớ lại từ quá khứ: memory

4  Read the stories again. Answer the questions.

 1. What did Larry Stewart do to help those in need?
 2. Why was he called ‘Secret Santa’ ?
 3. How has his act of kindness influenced other people since his death?
 4. What did Thanh Thuy do to help other people?
 5. What title was Thuy awarded?
 6. How does The Tuoi Tre manage Thuy's Dream Programme?

Hướng dẫn:

Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.

 1. Larry Stewart đã làm gì để giúp đỡ những người cần giúp đỡ?
  Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.
 2. Tại sao ông được gọi là "Secret Santa?
  Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.
 3. Hành động của ông ảnh hưởng thế nào đến người khác kể từ cái chết của ông?
  People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.
 4. Thanh Thủy đã làm gì để giúp đỡ những người khác?
  Thuy organised charity activities to relieve young cancer patients' pain.
 5. danh hiệu gì Thủy  đã được trao tặng?
  She was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’.
 6. Làm thế nào để Báo Tuoi Tre quản lý Chương trình Giấc mơ của Thúy?
  The newspaper holds annual events to support her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

5   Discuss with a partner.

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy's Dream Programme?

a.  If yes, what did you do during the festival?

b.  If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons.

Hướng dẫn:

Thảo luận với một người bạn.

Bạn đã bao giờ tham gia vào lễ hội Hoa hướng dương để hỗ trợ Chương trình Giấc mơ của Thúy?

a. Nếu có, bạn đã làm gì trong lễ hội?
b. Nếu không có, bạn muốn làm điều đó trong tương lai không và bạn sẽ giúp đỡ thế nào? Đưa ra lý do của bạn.

 SPEAKING

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

a  Who is he?

b  Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c   Do you knowany stories about him? An interestin story will hold the attention of your audience an the judges.

d   I want to see my expression while I'm speaking.

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well... I'm practising for the storytelling contest next week. (1)

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn't it?

Van: That's right. I've decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2).......................      

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3)________

Van: Yes. I'll tell the mystery of the Lychee Garden. It's about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai's extended families.

John: Gosh... So his life ended in tragedy?

Van: (4)_____ . And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don't you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Hướng dẫn:

Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.

1. d   2. a   3.c   4. b

John: Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? Tại sao các bạn nói chuyện với gương?

Văn: Vâng ... Tôi đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi trong khi tôi đang nói.

John: Tôi hiểu. Chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử, phải không?

Văn: Đúng. Tôi đã quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi? Ông là ai?

Văn: Ông là một học giả tài năng và một chiến lược gia có tay nghề cao. Ông sinh năm 1380. Ông đã giúp vua Lê Lợi để giải phóng đất nước của chúng tôi từ những kẻ xâm lược trong thế kỷ 15. Tôi ngưỡng mộ ông vì những cống hiến của ông cho đất nước của chúng tôi.

John: Wow! Ông là một anh hùng dân tộc thực sự. Bạn có biết câu chuyện gì về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.

Văn: Có. Tôi sẽ nói về sự kỳ bí của Lychee Garden. Đó là về một sự cố dẫn đến cái chết của gia đình Nguyễn Trãi.

John: Trời ... Vì vậy, cuộc sống của ông đã kết thúc trong bi kịch?

Vân: Vâng, một cách nào đó, nhưng hai mươi năm sau đó danh tiếng của ông đã được phục hồi. . Và ông đã được đề cử là một danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Tại sao bạn không đến với cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tôi?

John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này.

 

2. Practise the conversation with a partner.

 Luyện tập cuộc đối thoại với một người bạn.

3.    Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below.

king

Hướng dẫn:

Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những nhân vật lịch sử dưới đây.

 

Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)
Sự kiện:
- Lãnh đạo quyết tâm khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh (1418 - 1427), phải chịu đựng gian khổ và khó khăn
- Giải phóng đất nước và trở thành vua năm 1428
Lý do được tôn trọng:
- Sự kiên trì của mình trong chiến tranh mười năm
truyền thuyết thú vị :
- Lịch sử của Hồ Gươm tại Hà Nội: sự trả lại thanh gươm huyền diệu cho một con rùa vàng sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lược

 

Lê Quý Đôn (1726-1784)
Sự kiện:
- Một nhà triết học , nhà thơ và nhà biên tập nổi bật
- Phụ trách một số lượng lớn các tác phẩm bách khoa, lịch sử và triết học
Lý do được tôn trọng:
- trí thông minh sắc bén và kiến thức rộng
Câu chuyện thú vị:
- Khi vẫn còn là một đứa trẻ, ông đã tạo ra một bài thơ, sử dụng các từ có hai nghĩa để mô tả các đặc điểm của các loài rắn khác nhau. Bài thơ cũng có thể được hiểu là sự tự tố cáo một học sinh lười biếng và hứa sẽ học chăm hơn.

LISTENING

1    Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more, if you can.

□    They are curious.

□    They want to know more about their idols.

□    They can have something to gossip about.

□    They want to learn lessons from famous people's failures or successes.

□    They can criticise or slander the person they do not like.

Hướng dẫn:

Tại sao người ta thường quan tâm đến cuộc sống của người nổi tiếng hay những người nổi tiếng? Đánh dấu vào những lý do có thể và thêm một số lý do khác, nếu bạn có thể.

□ Họ rất tò mò.

□    Họ muốn biết thêm về thần tượng của mình.

□ Họ có thể có một cái gì đó để buôn chuyện

□    Họ muốn học những bài học từ thất bại hay thành công những người nổi tiếng

□ Họ có thể chỉ trích hay nói xấu người mà họ không thích.

2.     Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speaker Andy Lewis, a sociologist Choose the best answer to complete each statement.

Click tại đây để nghe:

1. According to Cindy, our audience are ____ stories about celebrities and famous people.

A. interested in

B. overloaded with

C. bored with

2. People may use stories about our private life in order to_____ .

A. damage our reputation

B. write novels

C. make films

3. We should not share too much personal information______ .

A. at parties

B. with strangers

C. online

4. Reading a person's life story critically means_______

A. making judgements while reading it

B. making criticisms while reading it

C. reading it without finding any faults or merits

Hướng dẫn:

Nghe một talk show với người dẫn chương trình Cindy Brown và diễn giả khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.

1.B   2.A   3.C   4.A

Audio script:

Cindy: Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis...

Andy: Please call me Andy. I don't want to be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet - stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we're living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy: I think there're two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don't want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander... in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That's the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people's lives. Everyone's life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as...?

Andy: Such as a person's reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week...

3. Listen again. Answer the questions.

Click tại đây để nghe:

 1. What life skills does Andy think people should have?
 2. According to Andy, what questions should we ask ourselves when reading or hearing a life story?
 3. What can we benefit from learning about a person's failures or successes?

Hướng dẫn:

Nghe lại. Trả lời các câu hỏi.

1. The audience should have life skills to protect themselves and to learn from other people's lives.

2. We should ask ourselves two questions:

'Why is this story told?’

'What lessons can I learn from it?’

3.  We can learn how to avoid similar mistakes or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

4.   Do you agree with Andy that everyone's life story is likea bookthat can teach us something? Discuss with a partner.

Hướng dẫn:

Bạn có đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc sống của tất cả mọi người giống như một cuốn sách mà có thể dạy chúng ta điều gì đó? Thảo luận với một người bạn. 

WRITING

1.  Read the story of a champion swimmer and complete the blanks. Use the words in the box

overcome      completed    misfortune

adopted     obsessed    helpless


story

Hướng dẫn:

Đọc câu chuyện của một vận động viên vô địch và hoàn thành những khoảng trống. Sử dụng các từ trong hộp

1. adopted      2. obsessed         3. helpless

4. overcome     5. competed      6. misfortune

2.   Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story.

a.     Writer's name

b.     Writer's ambitions and achievements

c.      Childhood

d.     Posting date and time

e.     Story title

f.      Story's message

g.     Turning point in writer's life

Hướng dẫn:

Đặt những phần sau của câu chuyện theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trong câu chuyện.

1.e   2.a   3.d   4.c   5.g   6. b   7.f

3.   Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting.

Hướng dẫn:

Sử dụng các thông tin được đưa ra để viết một câu chuyện khác trong 180-250 từ. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết để làm cho câu chuyện của bạn thú vị hơn.

Suggested answer

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so I grew up with my grandmother who was too old and weak to work. I had to leave school and did odd jobs to earn a living: selling lottery tickets, washing dishes and doing babysitting. When I was 15, my grandma encouraged me to attend evening classes, so I could improve my literacy and job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed

secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University, which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition fees and had to reject the offer. The door to a new life was closed before me. I was completely disappointed and saw only gloomy days ahead.Then something incredible happened:

I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families. This was really a turning point in my life because I could start my university studies and hope for a better future.

Six years of hard work at the university and of trying to live on a very tight budget came to an end at last. Now I am working as a doctor at a hospital, but

I will never forget those difficult days. I am planning to set up and run a charitable organisation to help poor students, as a way to acknowledge other people for supporting me.

I've told my own story hoping to encourage other people like me to overcome hard times. Don't let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto.


Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 12 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu