Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới


Tổng hợp bài tập có trong phần Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

COMMUNICATION

1   Listen to An's story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank. (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các nhận định  về những câu chuyện. Viết 1-3 từ trong mỗi trống.)

Click tại đây để nghe:

1. people's life stories (câu chuyện về cuộc đời con người)

2. walking / well-known historical figures (walking encyclopaedia: từ điển sống/ nhân vật lịch sử nổi tiếng)

3. unreal (không thật, giả)

4. the countryside (vùng quê)

5. respect/real (tôn trọng/chân thật)

Audio script

I am the only child in the family. Both my parents are doctors and they are so busy that they have very little time ix me. Luckily, we have a lot of books at home and these rooks have become my best friends. The ones I like best ire those about people's life stories. My friends joke that I'm a kind of walking encyclopaedia because I can answer - their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even "iuential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are -"ireal, despite reading all the facts written about them.

lien a new world opened to me after my two months' holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me iow hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those n the books I had read. To me, my grandparents were as neroic and worthy of respect as many historical figures. I nave learnt lessons about love and patriotism from them.

My grandparents are my real heroes.

2   Discuss the question in pairs.

Do you think family stories should be told to children? Why or why not?

Hướng dẫn:

Thảo luận câu hỏi theo cặp.

Bạn có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên nói cho con cái? Tại sao hoặc tại sao không?

Suggested answer: Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family's history and traditions. Children will know more about their ancestors and feel strongly attached to their family. Moreover, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunity for family members to spend time together.

CULTURE

1   Read the text about Arthur Conan Doyle and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes.

 Arthur Conan Doyle                                                                                                                                                                                                           Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was a Scottish writer and physician. He is best known his creation of Sherlock Holmes - a brilliant London-based detective famous for his logic thinking and ability to solve difficult cases.

Born in Edinburgh in 1859 into a prosperous family, Doyle was strongly influenced by mother, who was a well-educated woman. In his early childhood, she used to tell him vivid stories which sparked his imagination. The second person who had a great impact on writing career was Dr Joseph Bell, a professor at the medical school where Doyle studii from 1876 to 1881. Dr Bell's keen powers of observation later inspired Doyle to create  fictional detective character, Sherlock Holmes.

Doyle's active life provided him with vivid experiences for his stories. With a great love for adventure, he wou never miss a chance to travel. He took a surgeon's position on a whaling ship sailing for the Arctic Circle. He served as a volunteer doctor in the Langman Hospital in South Africa during the War of Independence in 1900. He also acted as a war journalist during the First World War.

Doyle's writing career started during his time at medical school. After graduation, he set up his own medical practice, which was not very successful initially, so he started writing stories again while waiting for patients. He wrote 21 novels and more than 150 short stories. He also published poems, articles, memoirs and plays on various subjects.

His most well-known works are the novels and stories with Sherlock Holmes and the fantasy novel The Lost World, which were made into successful films.

Doyle died at the age of 71, after a heart attack. In his honour, a statue of him was built in Crowborough, where he lived for almost 23 years.

1. Arthur Conan Doyle's stories about Sherlock Holmes were the first detective stories in the world.

2. The two people who had a strong influence on Doyle's writing career were his mother and Dr Joseph Bell.

3. Doyle's mother inspired him to write about Sherlock Holmes.

4. Doyle's life experiences were sources for many of his stories.

5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films.

6. A statue of Sherlock Holmes was built in London.
Hướng dẫn:
Đọc văn bản về Arthur Conan Doyle và quyết định việc các nhận định về nó là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào các ô đúng.

1. NG    2.T     3. F     4.T     5.T    6. NG

Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle Ignatius là một nhà văn và bác sĩ người Scotland. Ông được biết đến nhiều nhất bởi sự sáng tạo Sherlock Holmes của ông - dựa theo một  thám tử London nổi tiếng bởi tư duy logic của ông và khả năng giải quyết các trường hợp khó khăn.

Sinh ra tại Edinburgh vào năm 1859 trong một gia đình thịnh vượng, Doyle đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mẹ, một người phụ nữ được giáo dục tốt. Trong thời thơ ấu của mình, bà thường kể cho ông những câu chuyện sống động mà có thể khuấy động trí tưởng tượng của ông. Người thứ hai người đã có một ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp văn học của ông là Tiến sĩ Joseph Bell, một giáo sư tại trường y tế nơi Doyle shọc tập từ năm 1876 tới năm 1881. Sự quan tâm của Tiến sĩ Bell sau này đã giúp Doyle có cảm hứng để tạo ra nhân vật thám tử hư cấu, Sherlock Holmes.

cuộc sống năng động của Doyle cung cấp cho ông những kinh nghiệm sống động cho câu chuyện của mình. Với một tình yêu tuyệt vời cho các cuộc phiêu lưu, ông không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để đi du lịch. Ông làm bác sĩ phẫu thuật trên tàu thuyền đánh bắt cá voi cho vòng Bắc cực. Ông làm việc như là một bác sĩ tình nguyện tại bệnh viện Langman ở Nam Phi trong cuộc chiến tranh giành độc lập trong năm 1900. Ông cũng đóng vai trò là một phóng viên chiến trường trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

sự nghiệp viết văn của Doyle bắt đầu trong thời gian ở trường y. Sau khi tốt nghiệp, ông đã bắt đầu hành nghề y của mình, nhưng thành công vào lúc ban đầu, do đó, ông một lần nữa bắt đầu viết những câu chuyện  trong khi chờ đợi bệnh nhân. Ông đã viết 21 cuốn tiểu thuyết và hơn 150 truyện ngắn. Ông cũng công bố những bài thơ, bài viết, hồi ký và kịch cho các đối tượng khác nhau. công trình nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết và truyện về Sherlock Holmes và cuốn tiểu thuyết giả tưởng The Lost World, được làm thành phim thành công.

Doyle qua đời ở tuổi 71, sau một cơn đau tim. Để vinh danh ông, một bức tượng của ông được xây dựng ở Crowborough, nơi ông sống trong gần 23 năm.

2 Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works.


Hướng dẫn:

Làm việc cùng một người bạn. Tìm một số nhà văn Việt viết truyện trinh thám và nói chuyện về cuộc sống và công việc của họ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 12 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu