Looking back - trang 68 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Looking back - trang 68 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới

Pronunciation

1    Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

 1. We took a lot of pictures of the Grand Canyon and the Golden Gate Bridge during our trip to the US.
 2. In her dress shop, Alice showed us traditional dresses and some nice shoes.
 3. Where's your credit card, Tom?
 4. Indian cuisine had gained popularity in Canada before Indian immigrants settled there.
 5. People living in a foreign country don't want to be treated as second-class citizens.

Đáp án:

 1. Grand Canyon, Golden Gate
 2. dress shop, Alice showed, nice shoes
 3. Where's your, creditcard
 4. Indian cuisine, had gained, in Canada
 5. foreign country, second-class

2   Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1)

Click tại đây để nghe:

Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.

Đáp án:

1 preserve                              2. cultural identity

3.  cultural practices     4. national pride

5. solidarity        6. national costume

Grammar

1   Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn hoặc hiện tại hoàn thiện tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)

Đáp án:

 1. has become, have continued, has been working
 2. have never seen, have worn, has even become

2   Read the situation and complete Andy's statements about himself, using repeated comparatives. (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

Đáp án:

2.lower and lower    3. more and more difficult

4. more and more complicated

5. more and more    6. less and less

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 12 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu