Language (Ngôn ngữ) - trang 42 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 12 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Language (Ngôn ngữ) - trang 42 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng anh 12 mới

1   Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. preservation   2. distinguished                                         

3. respectable/respected

4.urbanisation    5. disposal   

6. industrialisation

2 Match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives. Then use them to complete the sentences. (Khớp các từ trên trái với những từ ở bên phải để tạo thành tính từ ghép. Sau đó sử dụng chúng để hoàn thành câu.)

Đáp án:

1. thought-provoking                                  2. off-peak

3. well-planned                         4. long-term            5. worldwide

3  Listen and write the correct words in the blanks. Then practise reading the sentences. (Nghe và viết các từ đúng vào chỗ trống. Sau đó, thực hành đọc các câu.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

1.their, They're

2. council, counsel

3.Where, wear

4. made, maid

5. red, read

4   Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong hộp.)

Đáp án:

1. (should) join

2. (should) complete

3. (should) come

4. (should) offer

5. (should) be provided

5  Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Đáp án: 

1. was walking

2. saw

3. was standing

4. came          

5. realised                                                   

6. stopped

7. helped

8.led          

9. met

10. was waiting

11. said

12. was worrying

13. wondered

6    Make compound or complex sentences, use the prompts and the words in brackets (Tạo câu phức hay câu ghép, sử dụng các hướng dẫn và các từ trong ngoặc)

  1. If students (can) keep their homes and schools green and clean, they will contribute to the Go Green campaign.
  2. The burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for heating and cooking
  3. The city buses and taxis use noise reduction devices and run on environmentally friendly fuels
  4. Many residents use coal fires for cooking, which can seriously pollute the air of the city
  5. They use corn to make bio-fuels, which may lead to food shortage

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 12 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu