READ trang 60 unit 7 SGK tiếng anh 9


In Weste countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money. For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard

 Click tại đây để nghe:

In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eieht times longer. Therefore consumers can save about USS7 to USS21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The  label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the  same category.

Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth's resources.

a) Which of the following is the best summary' of the passage?

1.I Energy-saving bulbs should be used to save electricity.

2.In Western countries electricity, gas, and water are necessities.

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

4.   Labeling schemes help save energy.

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

1.What are Western consumers interested in?

2.What can we do to spend less on lighting?

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays USS8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead

4.  What is the purpose of the labeling scheme?

5.Why should we save energy?

 

Đáp án:

Ở các nước tây phương, điện , khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu cầu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thục muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Đối với hầu hết gia định ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10 đến 15 phần trăm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 watt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần . Do đó, người tiêu thục có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 Mĩ kim cho mỗi bóng. 

Ở Âu châu, có kế hoạch dán nhãn trên các tù lạnh, tú đông, may giật và máy xấy. Nhãn cho người tiêu thụ biết mỗi kiểu có hiệu qua năng lượng bao nhiêu so sánh với eác đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới nãy sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất.

 a)Which of the following is the best summary of the passage ? ( Câu nào trong các câu sau là câu tóm tắt đúng nhất của đoạn văn?)

 

  1. North America and European countries are interested in saving money and natural resources.

b)Answer the questions. Write the answers in your exercise book. ( Trả lời các câu hỏi. Viết câu trả lời vào tập bài tập của em).

    1. Western consumers are interested in both the quality and money- saving feature of the products..
    2. To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

                  3.Mrs Jones will pay only $2 for lighting.

                  4.The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

                   5.We should save energy to save money and conserve our natural resources both.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu