READ trang 17 unit 2 tiếng anh lớp 9


The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.

Click tại đây để nghe:

 

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearine them.

a)  Fill in the missing dates and words.

  1.......... : Workers liked to wear .................  because the material made from

cotton was very strong and could hardly wear out.

  2.......... : A lot of university and college............ wore jeans.

  3.......... : Jeans became........... so many, many people began wearing jeans.

  4.......... : Jeans became high............ clothing.

  5.......... : The.......... of jeans stopped going up.

b)   Answer. Then write the answers in your exercise book.

  1. Where does the word jeans come from?
  2. What were the 1960s’ fashions?
  3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
  4. When did jeans at last become high fashion clothing?
  5. Why did the sale of jeans stop growing?

Đáp án:

Từ jeans phát xuất từ một loại vài được làm từ Châu Âu. Vải gọi là jean, được đặt theo tên của các thủy thủ từ Genoa, Ý. Vì họ mặc quần áo bằng vải đó. Vào thế kỉ 18, vải jean được làm toàn bằng chỉ vải và các công nhân vào lúc đó thích mặc nó vì vải rất chắc và (nó) không rách dễ dàng. Vào thập niên 1960, rất nhiều sinh viên cao đẳng và đại học mặc jeans. Các nhà thiết kế tạo nhiều mẫu jeans khác nhau để phù hợp với thời trang thập niên 1960: jean thêu. jean vẽ, vân vân...Vào thập niên 1970, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu mặc jeans vì chúng rẻ hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980, jeans trờ thành trang phục thời trang cao cấp. Khi các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo những kiểu jeans riêng với nhãn riêng của họ. Việc bán quán áo jeans càng ngày càng tăng cao. Nhưng vào thập niên 1990, tình hình kinh tế toàn thế giới trở nên tồi tệ hơn, và việc bán quần áo jeans ngưng phát triển. Tuy nhiên, quần áo jeans không bao giờ lỗi thời, và ngày nay thế hệ trẻ vẫn còn thích mặc chúng.

1. Fill in the missing dates and words

1. In the I8lh century, workers liked to wear jeans because the materia] made from cotton was very strong and hardly worn out.

2. In the 1960s. a lot of college and university students wore leans.

3. In the 1970s. jeans became cheaper, so many, many people began wearing jeans.

4. In the 1980s, jeans became high fashion clothing.

5. In the 1990s, ihe sales of jeans ended going up. 

2.Answer. Then write the answers ill your exercise book

1. The name “jeans” comes from a kind of material made in liurope. ‘

2. The 1960s’ fashions were embroidered jeans and painieil jeans, and so on.

3.In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4.Joans at last became hitfh fashion clothing in the 1980s.

5.The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.


>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu