READ trang 17 unit 2 tiếng anh lớp 9


The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.

Click tại đây để nghe:

 

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearine them.

a)  Fill in the missing dates and words.

  1.......... : Workers liked to wear .................  because the material made from

cotton was very strong and could hardly wear out.

  2.......... : A lot of university and college............ wore jeans.

  3.......... : Jeans became........... so many, many people began wearing jeans.

  4.......... : Jeans became high............ clothing.

  5.......... : The.......... of jeans stopped going up.

b)   Answer. Then write the answers in your exercise book.

 1. Where does the word jeans come from?
 2. What were the 1960s’ fashions?
 3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
 4. When did jeans at last become high fashion clothing?
 5. Why did the sale of jeans stop growing?

Đáp án:

Từ jeans phát xuất từ một loại vài được làm ừ Âu châu. Vài. gọí là jean, được đặt theo tên của các thủy thủ từ Genoa. Ý, vi họ mật- quần áo bằng vài đó. Vào thế kí 18, vài jean được làm toán bảng chi vài và các công nhãn vào lúc đỏ thích mặc nó vì vải rất chắc và (nó.) không rách dễ dàng. Vào thập niên 1960, rất nhiều sinh viên cao đẳng và đại học mặc jeans. Gác nhà thiết kế tạo nhiều mẫu jeans khác nhau để phù hựp với thời trang thập niên 1960: jean thêu. jesin vẽ, vân vãn.. .Vào thập niôn 1970. càng ngày câng có nhiều người bắl đầu mặt jeans vi chúng rè hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980, jeans trờ thành phục thời trang cao cấp. khi các nha thiết kế nối Liếng bắt đầu tạo những kiểu jeans riêiig với nhãn riêng của họ trốn chúng. Việc bán quán áo jeans càng ngày càng lẳng cao. Nhưng vào tliặp niên 1990. lình hình kinh tế toàn thế giới trờ nên tồi tệ hơn, và việc bán quán áo jeans ngưng phát triốn. Tuy nhiên, quần áo jeans khùng bao giờ lỗi thời, và ngày nay thê hộ trẻ vân còn thích mặc chúng.

 1. Fill in the missing dates and words. (Điền những nhật k và từ thiếu.)
  1. ỉn the I8lh century, workers liked to wear jeans because the materia] made from cotton was very strong and hardly worn out.
  2. Ill the 1960s. a lot of college and university students wore leans.
  3. Ill the 1970s. jeans became cheaper, so many, many people began wearing jeans.
  4. Ill the 1980s, jeans became high fashion clothing.
  5. In the 1990s, ihe sales of jeans ended going up.

 

2.Answer. Then write the answers ill your exercise book

1. The name “jeans” comes from a kind of material made in liurope. ‘

2. The 1960s’ fashions were embroidered jeans and painieil jeans, and so on.

3.In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4.Joans at last became hitfh fashion clothing in the 1980s.

5.The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu