Lý thuyết công thức lượng giác


1. Công thức cộng

1. Công thức cộng

cos(a - b) = cosacosb + sinasinb

cos(a + b) = cosacosb - sinasinb

sin(a - b) = sinacosb - sinbcosa

sin(a + b) = sinacosb + sinbcosa

tan(a - b) =

tan(a + b) = 
2. Công thức nhân đôi
sin2a = 2sinacosa
cos2a = cos2 a – sin2 a
tan2a = 
Hệ quả: cos2a = 2cos2 a – 1 = 1 – sin2 a
3.Công thức hạ bậc
cos2 a = ;                               cos2 a = 
 
 

 

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu