Bài 6 trang 154 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Bài 6 trang 154 sgk đại số 10 Tính sina và cosa.

Bài 6. Cho \(\sin 2a =  - {5 \over 9}\) và \({\pi  \over 2}< a < π\).

Tính \(\sin a\) và \(\cos a\).

Giải

\({\pi  \over 2}< a < π\Rightarrow \sin a > 0, \cos a < 0\)

\(\cos 2a =  \pm \sqrt {1 - {{\sin }^2}2a}  =  \pm \sqrt {1 - {{\left( {{5 \over 9}} \right)}^2}}  =  \pm {{2\sqrt {14} } \over 9}\)

Nếu \(\cos 2a = {{2\sqrt {14} } \over 9}\) thì 

\(\eqalign{
& \sin a = \sqrt {{{1 - \cos 2a} \over 2}} = \sqrt {{{1 - {{2\sqrt {14} } \over 9}} \over 2}} = {{\sqrt {9 - 2\sqrt {14} } } \over {3\sqrt 2 }} \cr
& = {{\sqrt {{{\left( {\sqrt 7 - \sqrt 2 } \right)}^2}} } \over {3\sqrt 2 }} = {{\sqrt 7 - \sqrt 2 } \over {3\sqrt 2 }} = {{\sqrt {14} - 2} \over 6} \cr} \)

\(\cos a =  - \sqrt {{{1 + \cos 2a} \over 2}}  =  - {{\sqrt {14}  + 2} \over 6}\)

Nếu \(\cos 2a = -{{2\sqrt {14} } \over 9}\) thì

\(\eqalign{
& \sin a = \sqrt {{{1 - \cos 2a} \over 2}} = \sqrt {{{1 + {{2\sqrt {14} } \over 9}} \over 2}} = {{\sqrt {9 + 2\sqrt {14} } } \over {3\sqrt 2 }} \cr
& = {{\sqrt {{{\left( {\sqrt 7 + \sqrt 2 } \right)}^2}} } \over {3\sqrt 2 }} = {{\sqrt 7 + \sqrt 2 } \over {3\sqrt 2 }} = {{\sqrt {14} + 2} \over 6} \cr
& \cos a = - \sqrt {{{1 + \cos 2a} \over 2}} = {{ - \sqrt {14} + 2} \over 6} \cr} \)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan