Bài 7 trang 155 sgk đại số 10


Bài 7. Biến đổi thành tích các biểu thức sau

Bài 7. Biến đổi thành tích các biểu thức sau

a) 1 - sinx;                    b) 1 + sinx;

c) 1 + 2cosx;                  d) 1 - 2sinx  

Hướng dẫn giải:

 a) 1 - sinx = sin\( \frac{\prod }{2}\) - sinx = 2cos\( \frac{\frac{\prod }{2}+x}{2}\)sin\( \frac{\frac{\prod }{2}-x}{2}\)

                 = 2cos\( \left ( \frac{\prod }{4} +\frac{x}{2}\right )\)sin\( \left ( \frac{\prod }{4} -\frac{x}{2}\right )\)

a) 1 + sinx = sin\( \frac{\prod }{2}\) + sinx = 2sin\( \left ( \frac{\prod }{4} +\frac{x}{2}\right )\)cos\( \left ( \frac{\prod }{4} -\frac{x}{2}\right )\)

c) 1 + 2cosx = 2(\( \frac{1}{2}\) + cosx) = 2(cos\( \frac{\prod }{3}\) + cosx) = 4cos\( \left ( \frac{\prod }{6} +\frac{x}{2}\right )\)cos\( \left ( \frac{\prod }{6} -\frac{x}{2}\right )\)

d) 1 - 2sinx = 2(\( \frac{1}{2}\) - sinx) = 2(sin\( \frac{\prod }{6}\) - sinx) = 4cos\( \left ( \frac{\prod }{12} +\frac{x}{2}\right )\)sin\( \left ( \frac{\prod }{12} -\frac{x}{2}\right )\)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu