Bài 7 trang 155 sgk đại số 10


Bài 7. Biến đổi thành tích các biểu thức sau

Bài 7. Biến đổi thành tích các biểu thức sau

a) 1 - sinx;                    b) 1 + sinx;

c) 1 + 2cosx;                  d) 1 - 2sinx  

Hướng dẫn giải:

 a) 1 - sinx = sin - sinx = 2cossin

                 = 2cossin

a) 1 + sinx = sin + sinx = 2sincos

c) 1 + 2cosx = 2( + cosx) = 2(cos + cosx) = 4coscos

d) 1 - 2sinx = 2( - sinx) = 2(sin - sinx) = 4cossin

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan