Bài 1 trang 153 sgk đại số 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 1. Tính

Bài 1. Tính

a) \(\cos {225^0},\sin {240^0},cot( - {15^0}),tan{75^0}\);

b) \(\sin \frac{7\pi}{12}\), \(\cos \left ( -\frac{\pi}{12} \right )\), \(\tan\left ( \frac{13\pi}{12} \right )\)

Giải

a)

+) \(\cos{225^0} = \cos({180^0} +{45^0})= - \cos{45^{0}}= -\frac{\sqrt{2}}{2}\)

+) \(\sin{240^0} = \sin({180^0} +{60^0}) = - \sin{60^0}=  -\frac{\sqrt{3}}{2}\)

+) \(\cot( - {15^0})= - \cot{15^0} =  - \tan{75^0} =- \tan({30^0} +{45^0})\)

 \( =\frac{-\tan30^{0}-\tan45^{0}}{1-\tan30^{0}\tan45^{0}}=\frac{-\frac{1}{\sqrt{3}}-1}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=-\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=-\frac{(\sqrt{3}+1)^{2}}{2} = -2 - \sqrt 3\)

+) \(\tan 75^0= \cot15^0= 2 + \sqrt3\)

b)

+) \(\sin \frac{7\pi}{12} = \sin \left ( \frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4} \right ) =\sin\frac{\pi }{3}\cos\frac{\pi}{4}+ \cos \frac{\pi }{3}\sin\frac{\pi}{4}\)

                                            \( =\frac{\sqrt{2}}{2}\left ( \frac{\sqrt{3}}{2} +\frac{1}{2}\right )=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\)

+) \(\cos \left ( -\frac{\pi }{12} \right ) = \cos \left ( \frac{\pi }{4} -\frac{\pi }{3}\right ) = \cos \frac{\pi }{4}\cos\frac{\pi }{3} + sin \frac{\pi }{3}sin \frac{\pi }{4}\) 

                    \( =\frac{\sqrt{2}}{2}\left ( \frac{\sqrt{3}}{2} +\frac{1}{2}\right )=0,9659\)

+)  \(\tan \left ( \frac{13\pi }{12} \right ) = \tan(π +  \frac{\pi }{12}) = \tan \frac{\pi }{12} = \tan \left ( \frac{\pi }{3}-\frac{\pi}{4} \right )\)

\(= \frac{\tan\frac{\pi }{3}-\tan\frac{\pi }{4}}{1+\tan\frac{\pi }{3}\tan\frac{\pi }{4}}=\frac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}}= 2 - \sqrt3\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan