Bài 1 trang 153 sgk đại số 10


Bài 1. Tính

Bài 1. Tính

a) cos2250 , sin2400 , cot(-150 ), tan 750 ;

b) sin, cos, tan

Hướng dẫn giải:

a) + cos2250 = cos(1800 + 450 ) = -cos450

+ sin2400 = sin(1800 + 600 ) = -sin600

+ cot(-150 ) = -cot150 = -tan750 = -tan(300 + 450 )

  

 = -2 - √3

+ tan 750 = cot150= 2 + √3

b)

+ sin = sin = sincos + cossin

                                   

+ cos = cos = coscos + sinsin 

                   

+ tan = tan(π + ) = tan = tan = 

                                                                            = 2 - √3

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu