Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10


Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

a) sina = -0,6 và π < a < ;

b) cosa = - và  < a < π

c) sina + cosa =   và  < a < π

Hướng dẫn giải:

a)  π < a <  => sina < 0, cosa < 0, tana > 0

sin2a = 2sinacosa = 2(-0,6)(-) = 0,96

cos2a = cos2 a – sin2 a = 1 – 2sin2 a = 1 - 0,72 = 0,28

tan2a =  ≈ 3,1286

 b)   < a < π => sina > 0, cosa < 0

sina =  

sin2a = 2sinacosa = 2.

cos2a = 2cos2a - 1 = 2 - 1 = -

tan2a = 

c)  < a < π =>  < 2a < 2π => sin2a < 0, cos2a > 0, tan2a < 0

sin2a =  - 1 = -0,75

cos2a = 

tan2a = - 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu