Bài 2 trang 154 sgk đại số 10


Bài 2. Tính

Bài 2. Tính

a) cos(α + ), biết sinα =  và 0 < α < .

b) tan(α -  ), biết cosα = - và  < α < π

c) cos(a + b), sin(a - b),

biết sina = , 00 < a < 900 và sin b = , 900 < b < 180

Hướng dẫn giải:

a) Do 0 < α <  nên sinα > 0, cosα > 0

cosα  = 

cos(α + ) = cosαcos - sinαsin

                 = 

b) Do   < α < π nên sinα > 0, cosα < 0, tanα < 0, cotα < 0

tanα =  = -2√2

tan(α - ) = 

c)  00 < a < 900 =>  sina > 0, cosa > 0

900 < b < 1800 => sinb > 0, cosb < 0

cosa = 

cosb =

cos(a + b) = cosacosb - sinasinb

               

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu