Bài 8 trang 59 sgk hình học 10


Cho tam giác ABC biết:

Cho tam giác ABC biết cạnh a = 137,5cm; \(\widehat{B}\) = 830 ; \(\widehat{C}\) = 570. Tính góc A, cạnh b và c của tam giác.

Hướng dẫn:

Ta có: \(\widehat{A}\) = 180- (\(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\)) = 400

Áp dụng định lí sin :

                            \(\frac{a}{sinA}\) = \(\frac{b}{sinB}\) =  \(\frac{c}{sinC}\), ta có:

                              b = \(\frac{137,5.sin83^{0}}{sin40}\) ≈ 212,32cm   

                              c = \(\frac{137,5.sin57^{0}}{sin40}\) ≈ 179,40cm   

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu