Bài 1 trang 59 sgk hình học 10


Cho tam giác ABC vuông tại A...

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, \(\widehat{B}\) = 580

và cạnh a = 72 cm. Tính \(\widehat{C}\), cạnh b, cạnh c và đường cao ha.

Hướng dẫn:

 

\(\widehat{C}\) = 320; b = a.cos320     =>   b ≈ 61,06cm;         c =  a.sin32≈ 38,15cm

      h= \(\frac{b.c}{a}\)                   =>   h≈ 32,35cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu