Bài 7 trang 59 sgk hình học 10


Tính góc lớn nhất của tam giác ABC

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết:

a) Các cạnh a = 3cm, b = 4cm, c = 6cm

b) Các cạnh a = 40cm, b = 13cm, c = 37cm

Hướng dẫn:

Ta biết trong tam giác thì đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất, vậy trong câu a) góc lớn nhất là góc C còn trong câu b) góc lớn nhất là góc A

a) cos \(\widehat{C}\) = \(\frac{9+16 -36}{2.3.4}\) = \(\frac{-11}{24}\) ≈  -0,4583     => \(\widehat{C}\) =  117016’

b)cos \(\widehat{A}\) = \(\frac{13^{2} +37^{2}-40^{2}}{2.13.37}\) = \(\frac{-62}{702}\)              => \(\widehat{A}\) = 93041’

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu