Bài 3 trang 59 sgk hình học 10


Cho tam giác ABC có...

3. Cho tam giác ABC có   = 120cạnh b = 8cm và c = 5cm. Tính cạnh a, và góc   của tam giác đó.

Hướng dẫn giải:

Ta có   

 a2 = 82  + 5- 2.8.5 cos 120= 64 + 25 + 40 = 129

=> a = √129  ≈ 11, 36cm

 Ta có thể tính góc B theo định lí cosin

 cosB =  =  ≈  0,7936 =>   = 37048’

Ta cũng có thể tính góc B theo định lí sin :

cosB =  =   => sinB  ≈  0,6085 =>   = 37048’

Tính C từ  = 1800- ( + )   =>   ≈ 22012’

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu