Bài 25 trang 52 sgk toán 9 tập 2


Đối với phương trình sau, kí hiệu

25. Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):

a) 2x2 – 17x + 1 = 0,   ∆ = …,  x1 + x2 = …,    x1x2 = …;

b) 5x2 – x + 35 = 0,     ∆ = …, x1 + x2 = …,    x1x2 = …;

c) 8x2 – x + 1 = 0,       ∆ = …, x1 + x2 = …,    x1x2 = …;

d) 25x2 + 10x + 1 = 0,  ∆ = …, x1 + x2 = …,    x1x2 = …;

Bài giải:

a) 2x2 – 17x + 1 = 0 có a = 2, b = -17, c = 1

∆ = (-17)2 – 4 . 2 . 1 = 289 – 8 = 281

x1 + x2 = \(-\frac{-17}{2}\) = \(\frac{17}{2}\); x1x2 = \(\frac{1}{2}\)

b) 5x2 – x + 35 = 0 có a = 5, b = -1, c = -35

∆ = (-1)2 – 4 . 5 . (-35) = 1 + 700 = 701

x1 + x2 = \(-\frac{-1}{5}\) = \(\frac{1}{5}\); x1x2 = \(\frac{-35}{5}\) = -7

c) 8x2 – x + 1 = 0 có a = 8, b = -1, c = 1

∆ = (-1)2 – 4 . 8 . 1 = 1 - 32 = -31 < 0

Phương trình vô nghiệm nên không thể điền vào ô trống được.

d) 25x2 + 10x + 1 = 0 có a = 25, b = 10, c = 1

∆ = 102 – 4 . 25 . 1 = 100 - 100 = 0

x1 + x2 = \(-\frac{10}{25}\) = \(-\frac{2}{5}\); x1x2 = \(\frac{1}{25}\)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu