Bài 26 trang 53 sgk toán 9 tập 2


Dùng điều kiện a + b + c = 0

26. Dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a - b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau :

a) 35x2– 37x + 2 = 0 ;                         b) 7x2 + 500x - 507 = 0

c) x2-  49x - 50 = 0 ;                           d) 4321x2 + 21x - 4300 = 0

Bài giải

a) 35x2– 37x + 2 = 0 có a = 0, b = -37, c = 2

Do đó: a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0

nên x1 =  1; x2 = \(\frac{2}{35}\)

b) 7x2 + 500x - 507 = 0 có a = 7, b = 500, c = -507

Do đó: a + b + c = 7 + 500 - 507

nên x1  =  1;  x2 = \(-\frac{507}{7}\)

c) x2-  49x - 50 = 0 có a = 1, b = -49, c = -50   

Do đó a - b + c = 1 - (-49) - 50 = 0

nên x1  =  -1;  x2 = \(-\frac{-50}{1}\) = 50

d) 4321x2 + 21x - 4300 = 0 có a = 4321, b = 21, c = -4300

Do đó a - b + c = 4321 - 21 + (-4300) = 0

nên x1  =  -1;  x2 = \(-\frac{-4300}{4321}\) = \(\frac{4300}{4321}\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước