Bài 27 trang 53 sgk toán 9 tập 2


Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình

27. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình.

a) x2 – 7x + 12 = 0;             b) x2 + 7x + 12 = 0

Bài giải:

a) x2 – 7x + 12 = 0 có a = 1, b = -7, c = 12

nên x1 + x2 = \(-\frac{-7}{1}\) = 7 = 3 + 4

x1x2 = \(\frac{12}{1}\) = 12 = 3 . 4

Vậy x1 = 3, x2 = 4.

b) x2 + 7x + 12 = 0 có a = 1, b = 7, c = 12

nên x1 + x2 = \(-\frac{7}{1}\) = -7 = -3 + (-4)

x1x2 = \(\frac{12}{1}\) = 12 = (-3) . (-4)

Vậy x1 = -3, x2 = -4.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu