Bài 24 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

Bài 24: Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a) ;

b) .

Hướng dẫn giải: 

a) .

Vì   nên

 .

b) .

Vì ;

 nên .

Nhận xét: Để so sánh các tỉ số lượng giác sin và côsin của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là sin của các góc). Tương tự như vậy, để so sánh các tỉ số lượng giác tang và côtang của các góc, ta đưa về so sánh cùng một loại tỉ số lượng giác (ví dụ cùng là tang của các góc).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu