A. In class - Unit 5 trang 51 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.9 trên 62 phiếu

2. Read then answer the questions. (Đọc sau đó trả lời câu hỏi)

A. In class - Ở lớp

1. Listen and read: (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:Mai is a student at Quang Trung School. She is in grade 7. She goes to school at six days a week, from Monday to Saturday. 

Dịch bài:

Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi học sáu ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ bảy.

Các tiết học luôn bắt đầu lúc 6 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 15.

Ở trường, bạn ấy học nhiều môn khác nhau.

Bạn ấy học cách sử dụng máy vi tính ở tiết học môn Điện toán. Mai rất thích máy vi tính. Đây là tiết học ưa thích nhất của bạn ấy.

Trong tiết học Địa lý, bạn ấy nghiên cứu bản đồ và học về các quốc gia khác nhau. Mai nghĩ môn Địa lý khó.

Hôm nay tiết học cuối của Mai là môn Vật lý. Mai làm vài thí nghiệm

Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai)

Trả lời:

a) What does Mai study in her Geography class?                                     

-  She studies maps and learns about different countries.

b) What is Mai's favorite class?

- Her favorite class is computer science.

c) What does Mai study in her Science class?

- She learns Chemistry and Biology.

d) What’s Mai’s favorite class?

- It’s computer science.

e) What does she usually do in Chemistry class?

- She usually does some experiments.

2. Read then answer the questions. (Đọc sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

 


Ba goes to Quang Trung School. He is in class 7 A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.

In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, "Ba, you'll be a famous artist one day."

Dịch bài:

Ba học ở trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7A và bạn ấy rất thích trường học. Môn học ưa thích của bạn ấy là điện tử. Trong tiết học này, bạn ấy học sửa các đồ gia dụng. Bây giờ Ba có thể giúp bố mẹ ở nhà. Bạn ấy có thể gắn bóng đèn, lắp đặt máy giặt và tủ lạnh. Bạn ấy giỏi về việc lắp đặt đồ đạc.

Khi rảnh rỗi. Ba học chơi đàn ghi ta. Bạn ấy cũng đến câu lạc bộ hội họa ngoài giờ học. Những bức họa của bạn ấy rất đẹp. Thầy cua bạn ấy nói: ‘‘Này Ba, một ngày nào đó em sẽ là một họa sĩ nổi tiếng đấy"

Questions:

a) Which subject does Ba like best? (Ba thích học môn nào nhất?)

b) Does Ba like other subject at school? Write the sentence that tells you this. (Ba có thích các môn học khác ở trường không? Viết câu cho bạn biết về điều này?)

c) What does he learn to do in Electronics? (Cậu ấy học làm gì trong giờ Điện tử?)

d) How does this subject help Ba? (Môn học này giúp gì được cho Ba?)

e) Is Ba good at drawing? Write the sentence that tells you this. (Ba có giỏi vẽ không? Viết câu cho bạn biết về điều này.)

About you:

f) What do you do in your free time? (Bạn làm gì trong lúc rảnh rỗi?)

g) What are you good at? (Bạn giỏi việc gì?)

h) What is your favorite subject? (Môn học ưa thích của bạn là gì?)

Trả lời:

a) Ba likes electronics best.

b) Yes, he does. He likes music and art. He usually goes to the art club after school and he learns to play the guitar in his free time.

c) He learns to repair household appliances in electronics.

d) This subject helps him to repair and fix household appliances such as fixing lights, the washing machine and the refrigerator.

e) Yes, he is. His drawings are very good and his teacher says "Ba. you’ll be a famous artist one day".

f) In my free time, I usually help my parents do some housework such as cleaning the room, washing up, ironing the clothes. I also learn to play the mandolin.

g) I am good at English and Vietnamese Literature.

h) They are English and Literature. 

3. Read. Then answer. (Đọc. Sau đỏ trớ lời)

Click tại đây để nghe:

 


How much does one banana cost?

Lan: Can I help you, Hoa?

Hoa: Yes, please. I’m trying to do this math question.

Lan: Which one?

Hoa: Number three.

Lan: That is a difficult question.

Hoa: I know my answer isn't right.

Lan: Let's look at the exercise.

Hoa: My answer is three bananas cost 18,000 dong. I know that is not the price of bananas.

Lan: I see your problem. There are only two zeros in the correct

answer. You have three. Erase one zero.

Hoa: Oh! I see. Thanks, Lan.

Lan: My pleasure.

Một trái chuối giá bao nhiêu?

Lan: Hoa, bạn cần gì?

Hoa: Vâng, bạn giúp mình. Mình đang cố gắng làm câu hỏi toán này

Lan: Câu nào?

Hoa: Câu số ba.

Lan: Đây là câu khó.

Hoa: Mình biết là câu trả lời cùa mình sai rồi.

Lan: Chúng ta hãy cùng xem bài tập.

Hoa: Câu trả lời của mình là ba quả chuối giá 18.000 đồng. Mình biết đó không phải là giá của chuối.

Lan: Mình hiểu vấn để rồi. Chỉ có hai số không trong câu trả lời đúng, mà bạn có tới ba số. Hãy xóa một số không.

Hoa: A! Mình hiểu rồi. Cám ơn nhé Lan.

Lan: Không có gì. Niềm vui của mình mà.

Nowanswer the question: (Bây giờ trả lời câu hỏi)

a) What's Hoa doing?

She’s doing a math question.

b) Does she get in trouble?

Yes. Her answer is not correct.

c) What’s her answer?

It's 18.000 dong for 3 bananas.

d) How much does a banana cost?

It’s 600 dong.

e) What’s the right answer?

It’s 1.800 dong. 

4. Listen. Then write the correct letter next to the names. (Nghe. Sau đó viết mẫu tự đúng kế bên tên)

Click tại đây để nghe:TAPESCRIPT

On Friday morning, Ba and Hoa go to school.

Some of the subjects they do on Saturday are the same, but some of them are different.

At seven o’clock, Ba has technology and Hoa has Computer Sciene.

These classes last for two periods.

At 8:40, Ba has Geography.

Hoa does not have Geography on Saturday. S

he has Physical Education instead.

In the last period, they have the same class.

Hoa and Ba both have class activities then.

Trả lời:

Ba: a - d - e

Hoa: b - c- e

5. Read. (Đọc)

Click tại đây để nghe:

 


At school we study many things. In Literature, we learn about books and write essays. In History, we study past and present events in Viet Nam and around the world. In Geography, we study different countries and their people. In Physics, we learn about how things work. In the Language class, we study English. We study many other things as well, such as Music, Sports and Art. We enjoy all of our classes.

Dịch bài:

Ở trường chúng tôi học nhiều thứ. Ở giờ Văn học, chúng tôi học về các tác phẩm và viết luận văn. Ở giờ Lịch sử, chúng tôi học các sự kiện trong qua khứ và hiện tại ở Việt Nam và trên thế giới. Trong giờ học Địa lý, chúng tôi học các quốc gia khác nhau và dân tộc của những quốc gia đó. Ở giờ học Vật lý, chúng tôi học cách các sự vật vận hành như thế nào. Trong giờ học Ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi cũng học nhiều môn khác như Nhạc, Thể thao và Hội họa. Chúng tôi thích tất cả các giờ học của chúng tôi.

Now discuss with a partner. Odd one out. (Bây giờ thảo luận với bạn cùng học. Chọn từ khác biệt)

Literature - author, writing, paintings, stories

History - basketball games, famous people, world events, important days

Science - experiments, meter, preposition, temperature

English - words, verbs, England, pronouns

Trả lời:

Literature : paintings

History : basketball games

Science : preposition

English : England 

6. Match each subject to the correct items. (Ghép mọi chủ đề với đồ dùng đúng)

Trả lời:

7. Play with words. Say and clap. (Chơi với chữ. Nói và vỗ tay.)

Click tại đây để nghe:


Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan