Language focus 1 trang 38 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.9 trên 69 phiếu

7. Is there a ...? Are there any ...? Look at the picture. Complete the sentences. (Nhìn hình. Điền câu)

1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn)

Complete the passages using the verbs in brackets: (Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép:)

a. Ba ____ (be) my friend. He ____ (live) in Ha Noi with his mother, father and elder sister. His parents _____ (be) teachers. Ba _____ (go) to Quang Trung school.

b. Lan and Nga _____ (be) in class 7A. They ______ (eat) lunch together. After school, Lan ______(ride) her bike home and Nga ______ (catch) the bus.

Trả lời:

a. Ba is my friend. He lives in Ha Noi with his mother, father and elder sister. His parents are teachers. Ba goes to Quang Trung school.

b. Lan and Nga are in class 7A. They eat lunch together. After school, Lan rides her bike home and Nga catches the bus.

2. Future simple tense. (Thì tương lai đơn)

Write the things Nam will do/ will not do tomorrow. (Viết các việc Nam sẽ làm/sẽ không làm vào ngày mai:)

Trả lời:

- He will go to the post office, but he won't call Ba.

- He will do his homework, but he won't tidy the yard.

- He will see a movie, but he won’t watch TV.

- He will write to his grandmother, but he won't meet Minh.

3. Ordinal numbers (Số thứ tự)

Write the correct ordinal numbers (Viết các số thứ tự đúng:)

Soccer Team

Points

Position

Thang Loi

26

(4)

Thanh Cong

25

(5)

Tien Phong

23

(6)

Doan Ket

29

(3)

Hong Ha

34

(2)

Phuong Dong

19

(7)

Thang Long

36

first (1)

Trả lời:

Soccer team

Points

Position

Thang Loi

26

fourth (4)

Thanh Cong

25

fifth (5)

Tien Phong

23

sixth (6)

Doan Ket

29

third (3)

Hong Ha

34

second (2)

Phuong Dong

19

seventh (7)

Thang Long

36

first (1)

4. Prepositions. (Giới từ)

Write the sentences (Viết câu)

-   Where’s my cat?

Trả lời:

a. It's under the table

b. It’s in front of the chair

c. It's behind the television

d. It’s next to the bookshelf

e. It’s on the couch. 

5.  Adjectives. (Tính từ)

Write the dialogues. Use the pictures and the words in the box. (Viết bài đối thoại. Dùng tranh và từ trong khung)

cheap             expensive            good              strong

Trả lời:

a - A is a cheap toy. And B is cheaper. But C is the cheapest.

b - A is expensive. And B is more expensive. But C is the most expensive.

c - A is eood. And B is better. But C is the best.

d - A is strong. And B is stronger. But C is the strongest.

6. Occupation. (Nghề nghiệp)

Write these people’s job titles. (Viết tên nghề của những người này)

a) He fights fires. He is very brave.

What is his job?

He is a fireman.

b) She works in a hospital.

She makes sick people well.

What is her job?

c) She works in a school.

She teaches students.

What is her job?

d) He lives in the countryside.

He grows vegetables.

What is his job?

Trả lời:

a. He is a fireman                     c. She is a teacher

b. She is a doctor                      d. He is a farmer 

7. Is there a ...? Are there any ...?

Look at the picture. Complete the sentences. (Nhìn hình. Điền câu)

Minh: Is there a lamp?

Hoa: Yes, there is.

Hoa: Are there any pictures?

Minh: No, there aren't.

a)  ... there ... books?

..., there ....

b)  ... there ... armchairs?

..., there ....

c)    ... there ... telephone?

..., there ....

d)    ... there ... flowers?

..., there ....

Trả lời:

a. A: Are there any books?

- B: Yes, there are.

b. A: Are there any armchairs?

- B: No, there aren’t.

c. A: Are there any a telephone?

- B: No, there isn’t.

d. A: Are there any flowers?

- B: Yes, there are. 

8. Question-word (Từ hỏi)

Write the questions and the answers. (Viết câu hỏi và câu trả lời)

Name: Pham Trung Hung

Age: 25

Address: 34 Nguyen Bieu Street, Hai Phong

Job: Office Manager

Trả lời:

a. What’s his name?

- His name’s Pham Trung Hung

b. How old is lie?

- He's 25 years old.

c. What’s his address?

- It's 34 Nguyen Bieu street.

d. What does he do?

- He's an office manager.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan