Sentence structures - Cấu trúc câu


) Sentence structures 1/ I’d like... : dùng dẻ diễn tá diều chúng ta muốn một cách lịch sự. I’d like + Noun I’d like + to - infinitive

 

Sentence structures
1/ I’d like... : dùng để diễn tả điều chúng ta muốn một cách lịch sự.

I’d like + Noun

I’d like + to - infinitive

Ex: Excuse me. I’d like to send this letter to the USA.

(Xin loi. Tủi muốn gửi lủ íhưiùiy sang Mỹ)

Hello. Can I help you? - Yes. I’d like that pink dress, please.

(Xin chào, bà càn chi ạ? — Vâng, tôi muôn mua củi áo đầm hồng kia)

 

2/ How much...?: dùng để hỏi về giá cả của một món đồ

How much + be + Noun?

How much + do / does + Noun + cost?

Ex: How much is this English book? - It’s £3.

= How much does this English book cost?

(Quyển sách Anh văn này giá hao nhiêu? - 3 đồng bảng ạ)


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan