B. A bad toothache - Unit 10 trang 103 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.2 trên 178 phiếu

4. Ask and answer questions with a partner. Use the words to help you. (Hỏi và đáp với bạn cùng học. Dùng từ để giúp em)

B. A bad toothache - Đau răng

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 

Minh: Ow!

Hoa: What's the matter, Minh?

Minh: I have a toothache.

Hoa: Are you going to the dentist?

Minh: Yes, I am. I have an appointment at 10.30 this morning, but I’m scared.

Hoa: Why?

Minh: I hate the sound of the drillIt’s so loud.

Hoa: I understand how you feel, but don't worry. Last week, the dentist filled a cavity in my tooth.

Minh: Were you scared?

Hoa: I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and told me not to worry. Then she filled it. It stopped hurting afterwards. I felt a lot better after she fixed my tooth.

Minh: You're right. I feel less scared now. Thanks, Hoa.

Hoa: You're welcome, Minh. Good luck!

Dịch bài:

Minh : Ôi!

Hoa : Bạn làm sao vậy Minh?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa : Bạn định đi nha sĩ khám chứ?

Minh : Vâng. Mình có cái hẹn vào lúc 10 giờ 30 sáng nay nhưng mình sợ quá!

Hoa : Sao vậy?

Minh : Mình ghét âm thanh của máy khoan. Nó rất ồn.

Hoa : Mình hiểu được bạn cảm thấy thế nào mà, nhưng đừng lo. Tuần rồi, nha sĩ đã trám lỗ sâu trong răng mình đấy.

Minh : Thế bạn có sợ không?

Hoa : Mình hơi sợ, nhưng cô nha sĩ tử tế lắm. Cô ấy khám răng mình và bảo mình đừng lo. Sau đó cô ấy trám lại. Sau đó nó hết đau liền. Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi cô ấy chữa răng cho mình.

Minh : Bạn đúng đấy. Mình cảm thấy ít sợ hơn rồi. Cám ơn nhé, Hoa.

Hoa : Có gì đâu. May mắn nhé!

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What is wrong with Minh? (Minh có điều gì không ổn?)

b) Does Minh like going to the dentist? How do you know? (Minh có thích đi nha sĩ không? Làm thế nào bạn biết được?)

c) Why did Hoa go to the dentist last week? (Tuần trước tại sao Hoa đi gặp nha sĩ?)

d) What did the dentist do? (Nha sĩ đã làm gì?)

About you. (Về bạn.)

e) What did you do the last time you had a bad toothache? (Lần trước bạn đã làm gì khi bạn bị đau răng nặng?)

f) Are you scared of seeing the dentist? (Bạn có sợ gặp nha sĩ không?)

Trả lời:

a) Minh has a toothache.

b) No, he doesn't. Because he hates the sound of the drill and he feels scared

c) Last week, Hoa went to the dentist’s because her tooth had a cavity.

d) She filled it.

e) I went to a dentist.

f) No. I am not. 

2. Listen and answer. (Nghe và trả lời)

Click tại đây để nghe:

 


TAPESCRIPT:

Dr. Lai is a dentist at Quang Trung school .

She looks after all the students’ teeth.

Dr Lai’s office is clean and so is her uniform.

She always washes her hands after each child leaves.

Many children are scared when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman, she explains what will happen so they are not afraid.

Dr Lai gives the children advice.

She tell them how to look after their teeth.

She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly.

Questions

a) What is Dr Lai's job? (Bác sĩ Lai làm nghề gì?)

b) What clothes does Dr Lai wear to work? (Bác sĩ Lai mặc quần áo gì đi làm?)

c) How to most children feel when they come to see Dr Lai? (Hầu hết các đứa trẻ cảm thấy như thế nào khi gặp Bác sĩ Lai?)

d) How does Dr Lai help these children? (Bác sĩ Lai giúp những đứa trẻ này như thế nào?)

Trả lời:

a) Doctor Lai is a dentist at ỌuangTrung school.

b) She wears a uniform to work.

c) Most children feel scared when they come to see Dr. Lai.

d) She gives the children some advice, tells them how to look after their teelh and reminds them to clean their teeth regularly. 

3. Listen and read. (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


Minh is sitting in Dr Lai’s surgery. Dr Lai is checking his teeth.

Dr Lai is kind. She smiles at Minh and says, ‘Don't worry. Minh You have one small cavity, but it isn't serious. Your other teeth are fine.'

Minh is very happy. Dr Lai fills the cavity in Minh's tooth. She finishes in less than 10 minutes. Minh is very pleased. Then Dr Lai sits down and talks to Minh again.

“How often do you brush your teeth, Minh?" she asks. Minh looks worried again.

'Oh, I ... Well, sometimes I forget to brush my teeth.’

‘Try not to forget', Dr Lai says.

‘Brushing your teeth is very important. Clean teeth are healthy teeth!’

Dịch bài:

Minh đang ngồi ở phòng khám của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang kiểm tra răng của anh.

Bác sĩ Lai thật tử tế. Cô ấy cười với Minh và nói "Đừng lo nhé Minh, em có một  lỗ răng sâu nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Những cái răng khác của em đều ổn cả”.

Mình thấy rất vui. Bác sĩ Lai trám lỗ răng sâu trong răng của Minh. Cô làm xong việc không tới 10 phút. Minh rất hài lòng. Sau đó bác sĩ Lai ngồi xuống nói chuyện với Minh lần nữa.

Cô ấy hỏi “Minh, bao lâu em đánh răng một lần?'' Minh lại trông có vẻ lo lắng.  "Ồ, em..., à., đôi khi em quên đánh răng"

Bác sĩ Lai nói “Cố gắng đừng quên, việc đánh răng rất quan trọng đấy. Răng sạch là răng khoẻ”

Now complete the story (Bây giờ điền vào câu chuyện)

Minh is very _______ and Dr. Lai notices this. She _______ at Minh and tells not to worry. She explains one of his teeth has a _______. He has to _______ them regulariy. After Dr. Lai fils his tooth. Minh leaves. He is very _______

Trả lời:

Minh is very nervous and Dr. Lai notices this. She smiles at Minh and tells not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. He has to clean brush them regulariy. After Dr. Lai fils his tooth. Minh leaves. He is very pleased 

4. Ask and answer questions with a partner. Use the words to help you. (Hỏi và đáp với bạn cùng học. Dùng từ để giúp em)

Trả lời:

a) Minh's tooth hurts.

Why?

Because he has a cavity.

b) He looks nervous?

Why?

Because he is seeing a dentist.

c) The cavity isn't serious.

Why?

Because it’s very small.

d) Minh looks happy.

Why?

Because his teeth are ok now.

5. Write. Complete this poster with a partner. (Viết. Hoàn chỉnh tờ áp phích chương này với bạn cùng học)

Trả lời:

Take care of your teeth
Do  Don’t

- Brush teeth after meals

- Use a good toothbrush

- Use good toothpaste

- Go to a dentist when having a toothache

- Use an old toothbrush

- Eat lots of candy and sweets

6. Play with words

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan