Exclamation with What - Câu cảm với What


Exclamation with What (Câu cảm với What)

Exclamation with What (Câu cảm với What)

1/. With count Nouns (Với danh từ đếm được)

What + a/an + Adjective + Noun (số ít)!

What + Adjective + Noun (Số nhiều)!

Ex: What a beautiful Christmas tree!

(Cây giảng sinh đẹp quá!)

What an interesting film! (Phim hay quá!)

What difficult exercises! (Những bài tập khó quá!)

2/ With Non-count Nouns (Với danh từ không đếm được)

What + Adjective + Noun !

Ex: What hot weather! (Thời tiết nóng quá!)

Notes: Cấu trúc câu cảm với What... có thể có Subject + Verb cuối câu.

Ex: What delicious food they serve!

(Họ phục vụ thức ăn ngon quá!)

What a lovely house you have!

(Bạn có căn nhà xinh quá!)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan