Giving directions - Chỉ đường


Khi chỉ đường chúng ta thường dùng dạng mệnh lệnh, bắt đầu bằng một động từ:

Giving directions (Chỉ đường)

Khi chỉ đường chúng ta thường dùng dạng mệnh lệnh, bắt đầu bằng một động từ:

-        Go straight ahead: đi thẳng

-        Take the first/second ... stree/on the left/ right.

(Rẽ ở con đường thứ nhất / hai/phía tay trái/phải)

-        Go up / down this Street for two / three blocks.

(Đi ngược lên /xuôi xuống đường này hai / ba khu phố.)

Go to the end: đi đến cuối đường

-        Turn right / left, (rẽ phải /trái)

-        It’s on your right / left, (nó ở phía bên phải / trái bạn)

-        You can't miss it / You'll find it: (Bạn sẽ tìm được nó)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan