Talking on the phone - Nói chuyện qua điện thọai


1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại) 2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

(A)    Talking on the phone. (Nói chuyện qua điện thoại)

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại)

a) Số điện thoại thường được đọc từng chữ số (digit), số không (0) được đọc là “oh" 

Ex: 8902431 : eight - nine - oh - two - four - three - one.

b) Khi có 2 số liên tiếp giống nhau ta có thể đọc từng chữ số như bình thường hay dùng từ double / 'dAbl' / trước chữ số dó.

Ex: 8220551 : eight — double two — oh — double five one.

2/   Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

Ex: Hello. Could/ May I speak to (Mary/ Mr Brown ...). please?

3/   Đáp lại lời yêu cầu hay trả lời điện thoại khi có tiếng chuông reo, ta nói:

Ex: Hello. (Mary/Tom Brown ...) speaking.

4/   Hỏi tên người gọi:

Ex: Who's calling, please?

(What's) your name, please?

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/