Language focus 4 trang 123 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.1 trên 161 phiếu

b. Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. (Hãy nhìn hình. Viết bài đối thoại tương tự với bạn cùng học)

1 - Past simple tense

Answer the questions

a. Did you do your homework last week?

b. Did you eat dinner at home on Wednesday?

c. Did you play basketball yesterday?

d. Did you watch a video film at the weekend?

e. Did vou play table tennis yesterday?

Trả lời:

a. No, I didn’t. I watched T.V.

b. No. I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c. No, I didn't. 1 went to the movie theatre.

d. No, I didn't. I learned English lessons.

e. No, I didn't. I played football with my friends.

2 - Indefinite quantifiers

a. Write the correct expression

Trả lời:

A. A little coffee       B. A lot of tea          C. A little sugar

D. Lots of salt          E. A lot of coffee

b. Complete the dialogues (Hoàn thành các cuộc đối thoại)

 

A. Mrs. Quyen : Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan :  _____ or  _____?

Mrs. Quyen: Only  _____, I think.

B. Dr. Le: You must drink  _____ water every day.

Ba: Yes, doctor.

C. Mr. Nhat: Stop, please. That is  _____ coffee.

Waitress: I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.

D. Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have  _____ and I need it.

Trả lời:

A. Mrs. Quyen : Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan : A lot or a little?

Mrs. Quyen: Only a little, I think.

B. Dr. Le: You must drink a lot of water every day.

Ba: Yes, doctor.

C. Mr. Nhat: Stop, please. That is too much coffee.

Waitress: I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.

D. Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have a little and I need it.

3. too and either

a. Work with a partner. Read the dialogues. (Thực hành vói bạn cùng học. Đọc bài hội thoại)

Ba: I like mangoes.

Nam: I like mangoes, too.

Ba: I don't like bananas.

Nam: I don't like bananas, either.

Ba: I like candy.

Nam: I like candy, too.

Ba: I don't like eggs.

Nam: I don’t like eggs, either.

Dịch bài:

Ba : Tôi thích xoài.

Nam : Tôi cùng thích xoài.

Ba : Tôi không thích chuối.

Nam : Tôi cũng không thích chuối.

Ba : Tôi thích kẹo.

Nam : Tôi cũng thích kẹo.

Ba : Tôi không thích trứng.

Nam : Tôi cũng không thích trứng.

b. Look at the pictures. Make up similar dialogues with a partner. (Hãy nhìn hình. Viết bài đối thoại tương tự với bạn cùng học)

Trả lời:

A: I like mangoes

B: I like mangoes, too.

A: I don't like bananas.

B: I don’t like bananas, either.

A: I don't like papaya

B: I don’t like papaya, either.

A: 1 like corn.

B: I like corn, too.

A: I don’t like spinach.

B: I don’t like spinach, either.

A: I don't like potatoes.

B: I don't like potatoes, either.

A: I don't like fish.

B: I don't like fish, either.

A: I don't like chicken.

B: I don't like chicken, either

A: I like beef.

B: I like beef, too.

4. so and neither.

Work with a partner. Read. Then look at the pictures in exercise 3. Make up eight dialogues with So and Neither. (Thực hành với bạn cùng học. Đọc. Sau đó nhìn các hình ở bài tập 3. Viết tám bài đồi thoại với So và Neither)

Trả lời:

1. A: I like mangoes

B: So do I.

2. A: I don't like papaya.

B. Neither do I.

3. A: I don't like bananas.

B: Neither do I.

4. A: I like corn.

B: So do I.

5. A: I don't like spinach.

B. Neither do I.

6. A: I don't like potatoes.

B. Neither do I.

7. A: I don't like fish.

B: Neither do I.

8. A: I don’t like chicken.

B: Neither do I.

5 - Imperatives

Complete the instructions (Hoàn tất lời chỉ dẫn)

Making cucumber salad. (Làm món trộn dưa chuột)

a. _______ the onions.

b. _______ the cucumbers and ilie onions.

c. _______ the cucumbers and the onions.

d. _______ the slice.

e. _______ a little salt, sugar and vinegar to the mixture.

f. _______ the mixture.

g. _______ for five minutes and the salad is ready to serve.

Trả lời:

a. Peel the onions. (Lột củ hành)

b. Wash the cucumbers and ilie onions. (Rửa dưa và củ hành)

c. Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành miếng mỏng)

d. Mix the slice. (Trộn lại)

e. Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. (Thêm một ít muối, đường và dầm vào hỗn hợp)

f. Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp)

g. Wait for five minutes and the salad is ready to serve. (Chờ 5 phút và món rau sẵn sàng đế phục vụ)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan