C. Families - Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

2. Practise with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.) Talk about Song's family. (Nói về gia đình của Song.)

C. FAMILIES (Gia đình)

I. VOCABULARY

Family (n): gia đình

engineer (n): kĩ sư

yard (n): sân 

doctor (n): bác sĩ                                                                              

nurse (n) : y tá, cô nuôi dạy trẻ                                                                    

talk about (v) : nói về                                                                                  

II. VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and repeat. Then answer the questions. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:
This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is forty. He is an engineer. This is my mother. She is thirty-five. She is a teacher. 

Dịch bài:

Đây là gia đình tôi. Chúng tôi ở trong phòng khách. Trong gia đình tôi có bốn người. Bố tôi, mẹ tôi, em tôi và tôi. Đây là bố tôi. Ông ấy 40 tuổi. Ông ấy là kĩ sư. Đây là mẹ tôi. Bà ấy 35 tuổi. Bà ấy là giáo viên. Em trai tôi 8 tuổi. Em ấy là học sinh.

a. How many people are there in her family?

- There are four people in her family,

b. How old is her father?

- Her father is forty (years old),                              

c. What does he do?  

- He is an engineer.

d. How old is her mother?

- Her mother is thirty - five.

e. What does she do?

- She is a teacher.

f. How old is her brother?

 - He is eight.

g. What does she do?

- He is a student.

h. Where are they?

- They are in their living room.

2. Practise with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.)

Talk about Song's family. (Nói về gia đình của Song.)

Trả lời:

This is Song’s family. There are four people in his family. His father, Mr Kiên, is a doctor. He’s forty - two years old. This is his mother, Ms Oanh. She’s thirty - nine years old. She’s a nurse. And this is his sister Lan. She’s fifteen years old. She’s a student. This is Song. He’s twelve years old. He's a student, too.

3. Play with words. (Chơi với chữ)

Click tại đây đề nghe:


Father, mother,

Brother, sister,

And me,

There are five

In my family

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan